Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

2 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon – Vuoden 2004 ylennyskierros – Etusijapisteet – Ansiot – Virkaikä – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Carlos Sanchez Ferriz vaatii ensisijaisesti sen 30.11.2004 tehdyn komission päätöksen kumoamista, jossa on vahvistettu vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelo, siltä osin kuin hänen nimeään ei ole tässä luettelossa, ja toissijaisesti etusijapisteiden myöntämisestä kyseisellä ylennyskierroksella tehdyn päätöksen kumoamista

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Oikeussuojan tarve

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Virkamies ei voi nostaa kannetta yleisen edun tai toimielinten edun nimissä, ja hän voi vedota kumoamiskanteen tueksi vain häneen itseensä liittyviin kanneperusteisiin. Tästä syystä virkamiehen nostaman kanteen, jossa vaaditaan kumoamaan ylennyskierroksella ylempään palkkaluokkaan ylennettyjen virkamiesten luettelo siltä osin kuin kantajan nimeä ei ole luettelossa, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi, jos virkamies ei ole selostanut, millä perusteella hänellä on henkilökohtainen intressi nostaa kanne, ja jos hän on vain vedonnut ylennyspisteiden tiettyjen ryhmien sääntöjenvastaisuuteen esittämättä kuitenkaan kirjelmissään kyseisen ylennyskierroksen osalta mitään henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvää konkreettista seikkaa, erityisesti saamiensa kyseisiin ryhmiin kuuluvien ylennyspisteiden määrää. Tätä toteamusta ei kyseenalaisteta, vaikka näiden ylennyspisteiden määrä kävisi ilmi vastineeseen liitetystä asiakirjasta, koska on kantajan asiana näyttää toteen kirjelmissään oikeussuojan tarve ja tarvittaessa viitata liitteessä esitettyihin tätä koskeviin seikkoihin.

(ks. 31 ja 32 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 85/82, Schloh v. neuvosto, 30.6.1983 (Kok. 1983, s. 2105, 14 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑436/04, Sanchez Ferriz v. komissio, 22.11.2006 (Kok. H. 2006, s. I-A-2-277 ja II-A-2-1439, 35 kohta) ja asia T‑422/04, Lavagnoli v. komissio, 23.11.2006 (31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).