Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 2. júla 2007

Vec F‑117/05

Carlos Sanchez Ferriz

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Nezapísanie na zoznam povýšených úradníkov – Povyšovanie za rok 2004 – Prednostné body – Zásluha – Odpracované roky – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou C. Sanchez Ferriz navrhuje predovšetkým, zrušenie rozhodnutia Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2004 v rozsahu, v akom tento zoznam neobsahuje jeho meno, a subsidiárne zrušenie rozhodnutia o pridelení prednostných bodov v rámci uvedeného povyšovania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Úradník nie je oprávnený konať v záujme zákona alebo inštitúcií a na podporu svojej žaloby o neplatnosť môže uvádzať len dôvody, ktoré sa ho osobne týkajú. Z tohto dôvodu je zjavne neprípustná žaloba podaná úradníkom smerujúca k zrušeniu zoznamu úradníkov povýšených do vyššej platovej triedy v rámci povyšovania v rozsahu, v akom tento zoznam neobsahuje meno žalobcu, pokiaľ tento neuviedol, v čom spočíva jeho osobný záujem na podaní žaloby a obmedzil sa na tvrdenie protiprávnosti určitých kategórií bodov na povýšenie bez toho, aby vo svojich písomnostiach poskytol konkrétny dôkaz o svojej osobnej situácii s ohľadom na predmetné povyšovanie, ako je konkrétne počet bodov na povýšenie uvedených kategórií, ktoré získal. Také konštatovanie sa nemôže spochybniť skutočnosťou, že počet bodov na povýšenie vyplýva z dokumentu priloženému k vyjadreniu k žalobe, pretože žalobcovi prislúcha charakterizovať v jeho písomnostiach záujem na konaní a prípadne odkázať na príslušné prvky uvedené v prílohe.

(pozri body 31 a 32)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. júna 1983, Schloh/Rada, 85/82, Zb. s. 2105, bod 14

Súd prvého stupňa: 22. novembra 2006, Sanchez Ferriz/Komisia, T‑436/04, Zb. VS s. I‑A-2-277, II‑A-2-1439, bod 35; 23. novembra 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑422/04, neuverejnený v Zbierke, bod 31