Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 2. julija 2007

Zadeva F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali – Napredovalno obdobje 2004 – Prednostne točke – Delovna uspešnost – Delovna doba – Dopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Sanchez Ferriz predlaga, primarno, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 30. novembra 2004 o sestavi seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2004, ker na tem seznamu ni navedeno njegovo ime, in, podredno, razglasitev ničnosti odločbe o dodelitvi prednostnih točk za navedeno obdobje.

Odločitev: Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Pravni interes

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Uradnik ni upravičen delovati v interesu prava ali institucij in lahko v utemeljitev ničnostne tožbe uveljavlja le očitke, ki se nanašajo nanj osebno. Zato je očitno nedopustna tožba, ki jo uradnik vloži zaradi razglasitve ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v višji naziv v napredovalnem obdobju, ker na tem seznamu ni imena tožeče stranke, če ta ni navedla, zakaj ima osebni interes za vložitev tožbe, in se je omejila samo na sklicevanje na nezakonitost nekaterih kategorij točk za napredovanje, ne da bi vseeno v pisanjih navedla konkretne podatke v zvezi s svojim osebnim položajem v zadevnem napredovalnem obdobju, kot je na primer število prejetih točk za napredovanje v navedenih kategorijah. Take ugotovitve ne more ovreči dejstvo, da je število teh točk za napredovanje razvidno iz dokumenta, priloženega k odgovoru na tožbo, ker mora tožeča stranka v svojih pisanjih opredeliti svoj pravni interes in se po potrebi sklicevati na ustrezne podatke, navedene v prilogi.

(Glej točki 31 in 32.)

Napotitev na:

Sodišče: 30. junij 1983, Schloh proti Svetu, 85/82, Recueil, str. 2105, točka 14;

Sodišče prve stopnje: 22. november 2006, Sanchez Ferriz proti Komisiji, T‑436/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-277 in II-A-2-1439, točka 35; 23. november 2006, Lavagnoli proti Komisiji, T-422/04, neobjavljena v ZOdl. JU, točka 31.