Language of document : ECLI:EU:T:2008:503

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2008 r. – Artisjus przeciwko Komisji

(sprawa T‑411/08 R)

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie uzgodnionej praktyki w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru

1.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – „Fumus boni iuris” – Pilny charakter – Charakter kumulatywny – Kolejność badania i sposób weryfikacji (art. 225 ust. 1 WE, art. 242 WE, 243 WE; regulamin Sądu, art. 104 § 2) (por. pkt 22–25)

2.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Szkoda finansowa (art. 242 WE, 243 WE; regulamin Sądu, art. 104 § 2) (por. pkt 36, 37, 41, 58)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania przepisów art. 3 w związku z art. 4 ust. 2 i 3 decyzji Komisji C (2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 – CISAC), w zakresie dotyczącym skarżącej.

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.