Language of document : ECLI:EU:T:2008:503

Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 14. novembra 2008 – Artisjus proti Komisiji

(Zadeva T-411/08 R)

„Izdaja začasne odredbe – Odločba Komisije, s katero je bilo odrejeno prenehanje usklajenega ravnanja na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti“

1.                     Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Kumulativnost – Vrstni red preizkusa in način preverjanja (členi 225(1) ES, 242 ES in 243 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točke od 22 do 25.)

2.                     Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda (člena 242 ES in 243 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točke 36, 37, 41 in 58.)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve člena 3 v povezavi s členom 4(2) in (3) Odločbe Komisije C(2008) 3435 konč. z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi členov 81 ES in 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38.698 – CISAC) v delu, ki se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)

Odločitev o stroških se pridrži.