Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2009 r. - Pascual Garcia przeciwko Komisji

(Sprawa F-106/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: César Pascual Garcia (Madryd, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Naprawienie szkody wynikającej z braku zapłaty wynagrodzenia i dodatkowych korzyści za okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 1 marca 2009 r. wraz z odsetkami od należnej kwoty.

Żądania strony skarżącej

nakazanie Komisji naprawienia szkody wynikającej z braku zapłaty wynagrodzenia i dodatkowych korzyści za okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 1 marca 2009 r. wraz z odsetkami od należnej kwoty;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________