Language of document :

Žaloba podaná 30. decembra 2009 - Pascual García/Komisia

(vec F-106/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Pascual García (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Náhrada škody spôsobenej nezaplatením platu a služobných príplatkov v období od 1. apríla 2006 do 1. marca 2009, ako aj úrokov z omeškania z dlženej sumy

Návrhy žalobcu

zaviazať Komisiu na náhradu škody spôsobenej nezaplatením platu a služobných príplatkov v období od 1. apríla 2006 do 1. marca 2009, ako aj na zaplatenie úrokov z omeškania z dlženej sumy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________