Language of document :

Kanne 23.12.2009 - Scheefer v. parlamentti

(Asia F-105/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja R. Adam)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on kieltäydytty luokittelemasta kantajan palvelusta väliaikaisena toimihenkilönä koskeva sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Lisäksi vahingonkorvausvaatimus kantajan kärsimän vahingon osalta.

Vaatimukset

Parlamentin 12.2.2009 tekemä päätös on kumottava

parlamentin 12.10.2009 tekemä päätös on kumottava

alkuperäisen sopimuksen oikeudellinen luokittelu sekä sopimuksen päättymisajankohta, joksi on vahvistettu 31.3.2009, on kumottava

näin ollen kantajan palvelussuhde on luokiteltava toistaiseksi voimassa olevaksi palvelussuhteeksi

kantajalle on korvattava hänelle parlamentin toiminnasta aiheutunut vahinko

toissijaisesti ja mikäli kaikesta huolimatta virkamiestuomioistuin katsoo, että palvelussuhde on päättynyt, vaikka se katsottaisiinkin toistaiseksi voimassa olevaksi, on maksettava vahingonkorvausta sopimussuhteen laittoman purkamisen johdosta

vaihtoehtoisesti ja mikäli kaikesta huolimatta virkamiestuomioistuin katsoo, että palvelussuhdetta ei voida luokitella uudelleen, kantajalle on korvattava hänelle Euroopan parlamentin sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunut vahinko

kantajalle on varattava mahdollisuus turvautua kaikkiin muihin oikeuksiin, oikeussuojakeinoihin, kanneperusteisiin ja kanteisiin ja erityisesti mahdollisuus vaatia parlamentin tuomitsemista vahingonkorvaukseen aiheutuneesta vahingosta

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________