Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2009 r. - Scheefer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-105/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: R. Adam, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, na mocy których odmówiono skarżącej przekształcenia zawartej z nią umowy o pracę członka personelu tymczasowego na zatrudnienie na czas nieokreślony zgodnie z art. 8 ust. 1 regulaminu pracowniczego. Ponadto żądanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 lutego 2009 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 października 2009 r.;

stwierdzenie nieważności kwalifikacji prawnej pierwszej umowy wraz z datą jej rozwiązania ustaloną na dzień 31 marca 2009 r.;

w konsekwencji przekształcenie umowy skarżącej na zatrudnienie na czas nieokreślony;

naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą z uwagi na postawę Parlamentu;

tytułem żądania ewentualnego i w nieprawdopodobnym przypadku uznania przez Sąd, że pomimo zatrudnienia na czas nieokreślony, stosunek pracy ustał, przyznanie odszkodowania z tytułu nieprawidłowego rozwiązania stosunku umownego;

również tytułem żądania ewentualnego i w nieprawdopodobnym przypadku uznania przez Sąd, że żadne przekształcenie umowy nie jest możliwe, przyznanie odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez skarżącą z uwagi na fakt niezgodnej z prawem postawy Parlamentu Europejskiego;

zastrzeżenie dla skarżącej możliwości skorzystania ze wszystkich pozostałych uprawnień, środków zaskarżenia, zarzutów i roszczeń, a w szczególności z możliwości zasądzenia od Parlamentu odszkodowania w zakresie poniesionej szkody;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________