Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2009 r. - Diego Canga Fano przeciwko Radzie

(Sprawa F-104/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Diego Canga Fano (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodriguez i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieumieszczeniu skarżącego na liście osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieumieszczeniu skarżącego na liście osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009;

stwierdzenie nieważności, o ile to konieczne, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego;

zasądzenie od organu powołującego na rzecz skarżącego kwoty określonej ex aequo et bono w wysokości 150 000 EUR tytułem naprawienia krzywdy, powiększonej o ustawowe odsetki od dnia, w którym stanie się ona wymagalna oraz kwoty określonej ex aequo et bono w wysokości 50 000 EUR tytułem naprawienia uszczerbku dla kariery, powiększonej o ustawowe odsetki za zwłokę od dnia, w którym stanie się wymagalna;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________