Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 17. decembrī - Bennett u.c./ITSB

(lieta F-102/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Spānija) un citi (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lēmumu par prasītāju līgumu izbeigšanu saskaņā ar līguma izbeigšanas noteikumu, kas saistīts ar atklātā konkursa intelektuālā īpašuma jomā izturēšanu, atcelšana. Otrkārt, prasītājiem nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2009. gada 12. marta lēmumus par prasītāju līgumu izbeigšanu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt 2009. gada 9. oktobra lēmumu, kas paziņots šajā pašā dienā, ar kuru ir noraidītas prasītāju 2009. gada 12. jūnijā iesniegtās sūdzības;

piespriest atbildētājam (i) izmaksāt prasītājiem, kā zaudējumu atlīdzību un procentus, atalgojumu par periodu, sākot no dienas, kurā tika izbeigti viņu līgumi, līdz dienai, kurā viņi tiks atjaunoti darbā sakarā ar pieņemto lēmumu atcelšanu, kā arī (ii) atjaunot katra prasītāja karjeras attīstību, kas tika pretlikumīgi pārtraukta ar lēmumiem par viņu līgumu izbeigšanu; gadījumā, ja prasītāju atjaunošana darbā rada būtiskas praktiskas grūtības vai ir pārmērīga attiecībā pret trešajām personām, piespriest atbildētājam izmaksāt taisnīgu finansiālu kompensāciju saistībā ar nelikumīgo prasītāju līgumu izbeigšanu. Izmaksājot šādu atlīdzību, jāņem vērā, inter alia, ne tikai iepriekš zaudētais atalgojums, bet arī prasītāju reālā iespēja palikt ITSB dienestā līdz pensijas vecuma sasniegšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, un attīstīt tālāk savu karjeru;

pakārtoti, atcelt lēmumus par prasītāju līgumu izbeigšanu tiktāl, ciktāl uzteikuma termiņš nav ticis noteikts ņemot vērā visus gadus, kurus katrs no prasītājiem ir pavadījis ITSB dienestā;

piespriest atbildētājam samaksāt zaudējumu atlīdzību un procentus, lai kompensētu prasītājiem radušos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas, novērtējot ex aequo et bono, katram no prasītājiem ir EUR 85 000 apmērā;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________