Language of document : ECLI:EU:C:2010:59

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)

den 4 februari 2010 (*)

”Fördragsbrott – Direktiv 2006/24/EG – Elektronisk kommunikation – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen”

I mål C‑185/09,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 26 maj 2009,

Europeiska kommissionen, företrädd av L. Balta och U. Jonsson, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Sverige, företrätt av A. Falk och A. Engman, båda i egenskap av ombud,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Lindh samt domarna U. Lõhmus (referent) och A. Ó Caoimh,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Europeiska gemenskapernas kommission har yrkat att domstolen ska fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54), genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta.

2        Enligt artikel 15.1 i direktiv 2006/24 ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 september 2007 och genast underrätta kommissionen härom.

Det administrativa förfarandet

3        Kommissionen saknade upplysningar som visade att Konungariket Sverige hade antagit de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv 2006/24. I enlighet med förfarandet i artikel 226 första stycket EG sände kommissionen därför den 27 november 2007 en formell underrättelse och uppmanade denna medlemsstat att inkomma med sina synpunkter.

4        Konungariket Sverige besvarade den formella underrättelsen genom skrivelse av den 25 januari 2008, i vilken det angavs att den nationella lagstiftning som ska införliva direktivet skulle komma att träda i kraft under första kvartalet år 2009.

5        Kommissionen hade inte tillgång till några andra uppgifter som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att de åtgärder som är nödvändiga för att införliva direktiv 2006/24 med den nationella rättsordningen hade vidtagits. Kommissionen avgav därför den 23 september 2008 ett motiverat yttrande, i vilket den uppmanade Konungariket Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att följa yttrandet inom två månader från mottagandet av detsamma.

6        I sin svarsskrivelse av den 21 november 2008 gjorde medlemsstaten gällande att det hade uppstått förseningar i tidsplanen för införlivandet av direktiv 2006/24. Medlemsstaten angav dock att lagstiftningsarbetet avseende införlivandet fortgick och att kommissionen skulle hållas underrättad om dess fortskridande.

7        Kommissionen hade inte mottagit några andra upplysningar från Konungariket Sverige och hade inte tillgång till några uppgifter som visade att de bestämmelser som är nödvändiga för att införliva direktiv 2006/24 med den nationella rättsordningen hade antagits. Kommissionen väckte därför förevarande talan.

 Talan

8        Konungariket Sverige har i sitt svaromål medgett det påstådda fördragsbrottet. Konungariket Sverige har gjort gällande att de bestämmelser som säkerställer införlivandet av direktiv 2006/24 förväntas kunna träda i kraft den 1 april 2010.

9        Förekomsten av ett fördragsbrott ska enligt fast rättspraxis bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet, och domstolen ska inte beakta senare förändringar (se, bland annat, dom av den 14 september 2004 i mål C‑168/03, kommissionen mot Spanien, REG 2004, s. I‑8227, punkt 24, och av den 26 november 2009 i mål C‑211/09, kommissionen mot Grekland, REG 2009, s. I‑0000, punkt 7).

10      Det är i förevarande mål utrett att Konungariket Sverige vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet inte hade vidtagit de åtgärder som var nödvändiga för att säkerställa införlivandet av direktiv 2006/24 med den nationella rättsordningen.

11      Härav följer att kommissionens talan ska bifallas.

12      Domstolen finner således att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2006/24, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

 Rättegångskostnader

13      Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Sverige ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Sverige har tappat målet, ska kommissionens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

1)      Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)      Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.

 

Underskrifter      

 

* Rättegångsspråk: svenska.