Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2009 r. - Fries Guggenheim przeciwko CEDEFOP

(Sprawa F-47/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Lucas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji CEDEFOP o nieprzedłużeniu ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, a w razie nieprzywrócenia do pracy zasądzenie od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 lipca 2008 r. CEDEFOP o nieprzedłużeniu ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego i potwierdzającej zakończenie jego zatrudnienia w dniu 15 października 2008 r.;

stwierdzenie nieważności w razie potrzeby decyzji z dnia 18 lipca 2008 r. CEDEFOP utrzymującej w mocy pierwszą decyzję w następstwie pisma skarżącego z dnia 9 lipca 2008 r. i jego spotkania z przedstawicielami kadr z dnia 17 lipca 2008 r.;

zasądzenie od CEDEFOP zapłaty na rzecz skarżącego w razie nieprzywrócenia do pracy zadośćuczynienia za krzywdę, którego wysokość określi Sąd;

zezwolenie skarżącemu, jeśli uzna to za konieczne, na wycenienie krzywdy doznanej w karierze, a w przeciwnym razie zasądzenie CEDEFOP zapłaty na rzecz skarżącego w razie nieprzywrócenia do pracy zadośćuczynienia za tę krzywdę, którego wysokość określi Sąd;

obciążenie CEDEFOP kosztami postępowania.

____________