Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2009 - Fries Guggenheim/CEDEFOP

(vec F-47/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgicko) (v zastúpení: L. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia CEDEFOP neobnoviť zmluvu žalobcu ako dočasného zamestnanca a z dôvodu nedostatku opätovného dosadenia uloženie žalovanému povinnosti zaplatiť žalobcovi náhradu škody z titulu náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie CEDEFOP zo 7. júla 2008 neobnoviť zmluvu žalobcu a ktoré potvrdzuje, že jeho pracovný pomer končí 15. októbra 2008,

zrušiť v potrebnom rozsahu rozhodnutie CEDEFOP z 18. júla 2008 potvrdzujúce prvé rozhodnutie v nadväznosti na list žalobcu z 9. júla 2008 a stretnutie zo 17. júla 2008 so zástupcami zamestnancov,

uložiť CEDEFOP povinnosť zaplatiť žalobcovi z dôvodu nedostatku opätovného dosadenia náhradu škody, ktorej výšku posúdi Súd pre verejnú službu, na účely náhrady jeho nemajetkovej ujmy,

umožniť žalobcovi, ak to považuje za nevyhnutné, vyčísliť jeho náhradu škody týkajúcu sa služobného postupu a prípadne uložiť CEDEFOP povinnosť zaplatiť ako náhradu tejto škody, z dôvodu nedostatku opätovného dosadenia, sumu, ktorej výšku posúdi Súd pre verejnú službu,

zaviazať CEDEFOP na náhradu trov konania.

____________