Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2009 - Fries Guggenheim mot CEDEFOP

(Mål F-47/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgien) (ombud: advokaten L. Lucas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av CEDEFOP om att inte förnya sökandens tillfälliga anställningsavtal och, om återinträde i tjänst inte beviljas, skyldighet för svaranden att utge skadestånd till sökanden som kompensation för den ideella skada som han lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av CEDEFOP den 7 juli 2008 i vilket det fastställdes att sökandens anställningsavtal inte skulle förnyas och att hans anställning skulle avslutas den 15 oktober 2008,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, det beslut som fattades av CEDEFOP den 18 juli 2008 till följd av sökandens skrivelse av den 9 juli 2008 och hans möte med personalrepresentanterna den 17 juli 2008, genom vilket det första beslutet fastställdes,

förplikta CEDEFOP att, om återinträde i tjänst inte beviljas, till sökanden utge skadestånd som kompensation för den ideella skada som han lidit med ett belopp som förstainstansrätten finner lämpligt,

tillåta sökanden att, om han finner det nödvändigt, beräkna beslutets negativa inverkan på hans karriär eller, i annat fall förplikta CEDEFOP att, om återinträde i tjänst inte beviljas, till sökanden utge skadestånd som kompensation för denna negativa inverkan med ett belopp som förstainstansrätten finner lämpligt, och

förplikta CEDEFOP att ersätta rättegångskostnaderna.

____________