Language of document :

Žaloba podaná dne 27. března 2009 - B v. Parlament

(Věc F-26/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: B (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh, aby bylo Parlamentu uloženo uhradit žalobci částku 12 000 eur jako náhradu utrpěné újmy, jednak z důvodu morálního a profesního útoku, jehož byl obětí, a jednak z důvodu neprovedení vnitřního správního šetření nezávislým orgánem.

Návrhová žádání žalobce

uložit Parlamentu uhradit žalobci částku 12 000 eur jako náhradu utrpěné újmy (morální újma, zásah do politické pověsti a do služebního postupu, zásah do důstojnosti a zdraví) jednak z důvodu morálního a profesního útoku, jehož byl obětí v průběhu období, ve kterém vykonával pracovní činnost v Parlamentu, a jednak z důvodu neprovedení vnitřního správního šetření nezávislým orgánem;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________