Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. - B przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-26/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: B (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Nakazanie Parlamentowi zapłaty stronie skarżącej kwoty 12000 EUR tytułem naprawienia odniesionych krzywd, wynikających po pierwsze z mobbingu, którego skarżąca jest ofiarą i po drugie z braku wewnętrznego dochodzenia administracyjnego przeprowadzonego przez niezależny organ.

Żądania strony skarżącej

nakazanie Parlamentowi zapłaty stronie skarżącej kwoty 12000 EUR tytułem naprawienia szkody (odniesionych krzywd, szkód odnoszących się do jej reputacji politycznej i kariery oraz szkód dotyczących jej godności i zdrowia) poniesionej po pierwsze z powodu mobbingu, którego była ofiarą w trakcie zatrudnienia przez Parlament i po drugie z powodu braku wewnętrznego dochodzenia administracyjnego przeprowadzonego przez niezależny organ.

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________