Language of document :

Žaloba podaná 27. marca 2009 - B/Parlament

(vec F-26/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: B (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zaviazať Parlament na zaplatenie sumy 12 000 eur žalobcovi ako náhrady škody za spôsobenú ujmu, jednak z dôvodu morálneho a profesionálneho obťažovania, ktorého bol obeťou, a jednak z dôvodu neexistencie interného správneho vyšetrovania nezávislým orgánom

Návrhy žalobcu

zaviazať Parlament na zaplatenie sumy 12 000 eur žalobcovi ako náhrady škody (nemajetková ujma, ohrozenie politickej reputácie a kariérneho postupu, ohrozenie dôstojnosti a zdravia) za spôsobenú ujmu, z dôvodu jednak morálneho a profesionálneho obťažovania, ktorého bol obeťou počas svojho pôsobenia v Parlamente, a jednak z dôvodu neexistencie interného správneho vyšetrovania nezávislým orgánom,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________