Language of document :

Talan väckt den 27 mars 2009 - B mot parlamentet

(Mål F-26/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: B (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om att parlamentet ska förpliktas att till sökanden utge skadestånd med 12 000 euro för den skada sökanden lidit på grund av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och på grund av underlåtenhet att föranstalta om en administrativ intern utredning av ett oberoende organ

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta parlamentet att till sökanden utge skadestånd med 12 000 euro för den skada sökanden lidit (ideell skada, skada på politiskt anseende, kränkning av sökandens rätt att göra karriär och av sökandens värdighet samt skada på sökandens hälsa) på grund av den mobbning och de trakasserier på arbetsplatsen som sökanden utsatts för under sin anställning i parlamentet och på grund av parlamentets underlåtenhet att föranstalta om en administrativ intern utredning av ett oberoende organ, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________