Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. - Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci F. Di Gianni i R. Antonini)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o naprawienie szkody majątkowej i krzywdy wynikających z zabójstwa urzędnika Komisji i jego małżonki.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 3 lutego 2009 r., odrzucającej zażalenie nr R/406/08 dotyczące wniosku o naprawienie szkody i krzywdy wynikających z zabójstwa Alessandra Missira Mamachi di Lusignano i jego małżonki, do którego doszło w dniu 18 września 2006 r. w Rabacie (Maroko), gdzie znajdował się on w związku ze swoją służbą;

tytułem naprawienia szkody majątkowej, nakazanie Komisji zapłaty na rzecz spadkobierców i następców prawnych Alessandra Missira Mamachi di Lusignano kwoty 2552837,96 EUR, odpowiadającej 26 rocznym wynagrodzeniom zabitego urzędnika z możliwością ponownego jej oszacowania przy uwzględnieniu ewentualnego rozwoju jego kariery (zarówno w zakresie automatycznego przeniesienia na kolejne stopnie jak i w zakresie ewentualnych awansów do wyższych grup zaszeregowania służbowego);

nakazanie Komisji zapłaty na rzecz uprawnionych spadkobierców i następców prawnych Alessandra Missira Mamachi di Lusignano kwoty 250000 EUR tytułem naprawienia krzywdy odniesionej przez ofiarę zabójstwa przed jej śmiercią;

nakazanie Komisji zapłaty na rzecz uprawnionych spadkobierców i następców prawnych Alessandra Missira Mamachi di Lusignano kwoty 1276512 EUR tytułem naprawienia krzywdy odniesionej przez nich jako potomstwo ofiary i świadkowie jego tragicznego zabójstwa;

nakazanie Komisji zapłaty na rzecz Livia Missira Mamachi di Lusignano kwoty 212752 EUR tytułem naprawienia krzywdy odniesionej przezeń jako ojca ofiary;

nakazanie Komisji zapłaty odsetek wyrównawczych i naliczonych w międzyczasie odsetek za zwłokę;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________