Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2009 - Missir Mamachi di Lusignano/Komisia

(vec F-50/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgicko) (v zastúpení: F. Di Gianni, R. Antonini, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Žaloba o náhradu morálnej a materiálnej ujmy, ktorá bola spôsobená v dôsledku zavraždenia úradníka Komisie a jeho manželky

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Menovacieho orgánu z 3. februára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť č. R/406/08 týkajúca sa žiadosti o náhradu morálnej a materiálnej ujmy spôsobenej v dôsledku vraždy Alessandra Missir Mamachi di Lusignano a jeho manželky, ku ktorej došlo 18. septembra 2006 v Rabate, v Maroku, kde sa menovaný nachádzal zo služobných dôvodov,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť dedičom a právnym nástupcom Alessandra Missir Mamachi di Lusignano sumu 2 552 837,96 eura, zodpovedajúcu 26 ročným platom zavraždeného úradníka zvýšenú o pravdepodobný služobný postup menovaného (vzhľadom na automatický postup v platových stupňoch, ako aj predpokladané povýšenia v platových triedach), z dôvodu majetkovej ujmy,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť zákonným dedičom a právnym nástupcom Alessandra Missir Mamachi di Lusignano sumu 250 000 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel poškodený pred svojou smrťou,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť zákonným dedičom a právnym nástupcom Alessandra Missir Mamachi di Lusignano sumu 1 276 512 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli deti poškodeného a svedkovia tragicky zosnulého,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť Liviovi Missir Mamachi di Lusignano sumu 212 752 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel ako otec poškodeného,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť kompenzačné úroky a nakumulované úroky z omeškania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________