Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

9 октомври 2008 година

Дело F-49/06

Bart Nijs

срещу

Сметна палата на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2005 г.“

Предмет: Жалба, подадена на основание на членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Nijs иска отмяната на решението да не бъде повишен през 2005 г., както и на „всяко свързано и/или последващо решение“, и осъждането на Сметната палата да обезщети изцяло имуществените и неимуществени вреди, които той претърпял вследствие на нарушенията, за които се твърди, че са извършени от Сметната палата

Решение: Отхвърля жалбата като отчасти недопустима и отчасти неоснователна. Осъжда жалбоподателя да заплати изцяло съдебните разноски.

Резюме

Производство — Съдебни разноски — Необосновано или злонамерено причинени разходи

(член 87, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд [понастоящем Общия съд])

Следва да се приложи член 87, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд и да се осъди да понесе всички съдебни разноски по производството длъжностното лице, което е изтъкнало особено крайни правни основания за подаване на жалба, основаващи се на голям брой догадки и инсинуации, които са лишени от релевантност по отношение на предмета на жалбата или от друго правно проявление и от които впрочем някои пасажи в писмените изявления е трябвало да бъдат съкратени поради позорящия им характер.

(вж. точки 81 и 82)