Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

PERSONALERETTENS DOM
(Anden Afdeling)

9. oktober 2008

Sag F-49/06

Bart Nijs

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2005«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Bart Nijs har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme ham i 2005, samt af »alle hermed forbundne og/eller efterfølgende afgørelser«, og om at Revisionsretten tilpligtes at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som han hævder at have lidt som følge af den retsstridige adfærd, som Revisionsretten angiveligt har udvist.

Udfald: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvist ikke kan antages til realitetsbehandling, delvist er ugrundet. Bart Nijs betaler alle sagens omkostninger.

Sammendrag

Retspleje – sagsomkostninger – udgifter forvoldt unødvendigt eller af ond vilje

(Rettens procesreglement, art. 87, stk. 3, andet afsnit)

Artikel 87, stk. 3, andet afsnit, i procesreglementet for Retten i Første Instans bør bringes i anvendelse, og en tjenestemand bør pålægges at betale samtlige sagsomkostninger i en situation, hvor tjenestemanden har fremsat anbringender, der er særligt vidtgående, og som hviler på en lang række gisninger og insinuationer, der er uden relevans for søgsmålets genstand eller for andre retlige spørgsmål, i hvilken forbindelse visse passager i de skriftlige indlæg har måttet udelades som følge af deres ærekrænkende karakter.

(jf. præmis 81 og 82)