Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

9. oktoober 2008

Kohtuasi F‑49/06

Bart Nijs

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2005. aasta edutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega B. Nijs palub tühistada otsus jätta ta 2005. aastal edutamata ja samuti „kõik sellega seotud ja/või sellest tulenevad otsused” ning mõista kontrollikojalt välja hüvitis väidetavalt kontrollikoja poolt toime pandud rikkumiste tõttu tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Otsus: Jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Menetlus – Kohtukulud – Põhjendamatult või pahatahtlikult tekitatud kulud

(Esimese Astme kohtu kodukord, artikli 87 lõike 3 teine lõik)

Tuleb kohaldada Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 3 teist lõiget ning mõista kõik menetluskulud välja ametnikult, kes on arvukate oletuste ja vihjete põhjal esitanud eriti liialdatud väiteid, millel puudub seos hagi esemega ja ka muu õiguslik tõestus, ning kelle menetlusdokumentide teatud lõigud on pealegi tulnud kõrvaldada, kuna need on laimavad.

(vt punktid 81 ja 82)