Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 9. oktobrī

Lieta F‑49/06

Bart Nijs

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2005. gada paaugstināšana amatā

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Neiss [B. Nijs] lūdz atcelt lēmumu viņu nepaaugstināt amatā 2005. gadā, kā arī “jebkuru ar to saistītu un/vai turpmāku lēmumu” un piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts, ņemot vērā iespējamos Revīzijas palātas izdarītos pārkāpumus.

Nolēmums: Prasību noraidīt daļēji kā nepieņemamu un daļēji kā nepamatotu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Nepamatoti vai apzināti radīti izdevumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta otrā daļa)

Jāpiemēro Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta otrā daļa un jāpiespriež atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus ierēdnim, kas ir izvirzījis ļoti pārmērīgus pamatus, kuri pamatoti ar ļoti lielu skaitu pieņēmumu un netiešu norāžu, kam nav saistības ne ar prasības priekšmetu, ne ar citiem juridiskiem pierādījumiem, un kura dokumentos dažas daļas turklāt bija jāsvītro to apmelojošā rakstura dēļ.

(skat. 81. un 82. punktu)