Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 9 października 2008 r.

Sprawa F‑49/06

Bart Nijs

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r.

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której B. Nijs żąda stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu mu awansu w 2005 r., a także „wszystkich decyzji z nią związanych lub wydanych w jej następstwie” i zasądzenia od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania i zadośćuczynienia za rzekomo poniesione szkody i doznane krzywdy w następstwie nieprawidłowości, których miał się dopuścić Trybunał Obrachunkowy.

Orzeczenie: Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna, a w części oddalona jako bezzasadna. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

Postępowanie – Koszty – Koszty, które w rezultacie działania jednej strony, niemającego uzasadnionego powodu lub podjętego w złej wierze, poniosła druga strona

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 87 § 3 akapit drugi)

Należy zastosować art. 87 § 3 akapit drugi regulaminu Sądu Pierwszej Instancji i obciążyć całością kosztów postępowania urzędnika, który wysuwał szczególnie przesadne zarzuty, oparte na licznych domysłach i insynuacjach, bez związku z przedmiotem skargi i pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych, oraz którego pisma musiały w niektórych fragmentach zostać usunięte ze względu na zawarte w nich pomówienia.

(zob. pkt 81, 82)