Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 9. októbra 2008

Vec F‑49/06

Bart Nijs

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2005“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou B. Nijs navrhuje zrušiť rozhodnutie o jeho nepovýšení v rámci povyšovania za rok 2005, ako aj „všetky súvisiace a/alebo nasledujúce rozhodnutia“, a zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie náhrady celej majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku nezrovnalostí, ktorých sa údajne Dvor audítorov dopustil

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako neprípustná a čiastočne ako nedôvodná. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Trovy konania – Trovy konania spôsobené úmyselným zavinením

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 3 druhý pododsek)

V prípade úradníka, ktorý predložil mimoriadne prehnané žalobné dôvody založené na množstve domnienok a narážok, ktoré nie sú relevantné pre predmet konania ani iné právne dokazovanie a pri ktorých museli byť z písomností vypustené niektoré pasáže z dôvodu ich urážlivej povahy, je potrebné uplatniť článok 87 ods. 3 druhý pododsek Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa a uložiť mu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

(pozri body 81 a 82)