Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 9 oktober 2008

Mål F-49/06

Bart Nijs

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2005”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Bart Nijs har yrkat att personaldomstolen ska dels ogiltigförklara beslutet att inte befordra honom år 2005 liksom ”samtliga sammanhängande och/eller därpå följande beslut”, dels förplikta revisionsrätten att ersätta honom för samtliga ekonomiska och ideella skador som han ska ha lidit till följd av revisionsrättens påstått oegentliga handlande.

Avgörande: Talan avvisas till viss del och ogillas i övrigt. Bart Nijs ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Förfarande – Rättegångskostnader – Kostnader som orsakats i onödan eller mot bättre vetande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 87.3 andra stycket)

Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 87.3 andra stycket ska tillämpas och samtliga rättegångskostnader ska ersättas av tjänstemannen, som har anfört särskilt orimliga grunder som bygger på ett stort antal antaganden och insinuationer som varken är relevanta i förhållande till föremålet för talan eller i något annat rättsligt hänseende. Vissa delar av innehållet i hans skrivelser har dessutom varit nödvändiga att stryka med hänsyn till deras kränkande karaktär.

(se punkterna 81 och 82)