Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

4 септември 2008 година

Дело F‑81/06

Tineke Duyster

срещу

Комисия на Европейските общности

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Duyster иска в частност да се отмени решението от 11 май 2006 г., с което се отхвърля административната ѝ жалба срещу решението на Комисията от 8 ноември 2005 г. за отхвърляне на искането ѝ за обезщетение за вреди, причинени поради нарушенията, допуснати в процедурата по разрешаването на отпуск за отглеждане на дете.

Решение: Заличава дело F‑81/06, Duyster/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията се задължава да изплати на жалбоподателката сума в размер на 2 000 eur. Комисията се задължава да подпише, да приложи към личното досие на жалбоподателката и да ѝ предостави съставеното за нейно ползване писмо в изменената му редакция съгласно предложенията, направени от Съда на публичната служба в писмото му от 12 юни 2008 г. Комисията понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските на жалбоподателката до сумата от 1 000 eur.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)