Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

4. září 2008

Věc F-81/06

Tineke Duyster

v.

Komise Evropských společenství

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se T. Duyster domáhá zejména zrušení rozhodnutí ze dne 11. května 2006, jímž byla zamítnuta její stížnost směřující proti rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2005, týkajícímu se zamítnutí její žádosti směřující k tomu, aby jí byla nahrazena škoda v důsledku nesrovnalostí, k nimž došlo v rámci poskytnutí rodičovské dovolené.

Rozhodnutí: Věc F-81/06, Duyster v. Komise, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Komise se zavazuje, že žalobkyni vyplatí paušální částku ve výši 2000 eur. Komise se zavazuje, že podepíše, že založí do osobního spisu žalobkyně a že jí předá dopis, který připravila z vlastní iniciativy, ve znění změněném po návrzích učiněných Soudem v jeho dopise ze dne 12. června 2008. Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady žalobkyně ve výši 1000 eur.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)