Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 4 września 2008 r.

Sprawa F-81/06

Tineke Duyster

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której T. Duyster żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 11 maja 2006 r. oddalającej jej zażalenie na odmowną decyzję Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie jej wniosku o odszkodowanie za szkodę wynikającą z nieprawidłowości popełnionych przy przyznawaniu urlopu wychowawczego.

Orzeczenie: Sprawa F‑81/06 Duyster przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja zobowiązuje się do zapłaty skarżącej jednorazowej kwoty w wysokości 2000 EUR. Komisja zobowiązuje się do podpisania, dołączenia do akt osobowych skarżącej i przedstawienia jej pisma, które dla niej przygotowała, w brzmieniu zmienionym w związku z propozycjami Sądu zawartymi w piśmie z dnia 12 czerwca 2008 r. Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą do wysokości 1000 EUR.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)