Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

8. oktoober 2008

Kohtuasi F‑44/07

Florence Barbin

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Teenetepunktide andmise menetlus Euroopa Parlamendis – Seda menetlust reguleerivate juhiste õigusvastasus – Teenete võrdlev hindamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega F. Barbin palub tühistada Euroopa Parlamendi 16. oktoobri 2006. aasta otsuse, millega hageja anti 2005. aasta edutamise raames üks teenetepunkt.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

(Personalieeskirjad, artiklid 43 ja 45)

2.      Õigusvastasuse väide – Ulatus – Aktid, mille õigusvastasusele saab viidata

(EÜ artikkel 241)

1.      Teenete võrdlev hindamine ametnikule teenetepunktide andmiseks saab toimuda ainult direktoraadis, kuhu ta on määratud, arvestades direktoraadi käsutuses olevate edutamispunktide piiratud arvu ning asjaolu, et iga edutamist vääriv ametnik võistleb kõikide teiste oma direktoraadi või teenistusüksuse ametnikega piiratud arvu edutamispunktide eest. Teenetepunktide andmiseks määratud direktoraat on see, kus ametnik on võrdlusaasta jooksul kõige kauem teenistuses olnud.

(vt punktid 44 ja 45)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 8. märts 2006, kohtuasi T‑289/04: Lantzoni vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑39 ja II‑A‑2‑171, punktid 68 ja 69); 27. september 2006, kohtuasi T‑156/05: Lantzoni vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑189 ja II‑A‑2‑969, punktid 52 ja 53).

2.      Õigusvastasuse väite ulatus peab piirduma sellega, mis on vaidluse lahendamiseks hädavajalik. Üldakt, mille õigusvastasusele viidatakse, peab olema hagi esemeks oleva asja suhtes otseselt või kaudselt kohaldatav ning vaidlustatud üksikakti ja kõnesoleva üldakti vahel peab olema õiguslik seos.

(vt punkt 61)

Viited:

Euroopa Kohus: 31. märts 1965, kohtuasi 21/64: Macchiorlati Dalmas vs. ülemamet (EKL 1965, lk 227, 245); 13. juuli 1966, kohtuasi 32/65: Itaalia vs. nõukogu ja komisjon (EKL 1966, lk 563, 594).

Esimese Astme Kohus: 26. oktoober 1993, liidetud kohtuasjad T‑6/92 ja T‑52/92: Reinarz vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑1047, punkt 57); 3. veebruar 2000, kohtuasi T‑60/99: Townsend vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑11 ja II‑45, punkt 53).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2006, kohtuasi F‑19/05: Sanchez Ferriz vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑41 ja II‑A‑1‑135, punkt 57).