Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 8. oktobrī

Lieta F‑44/07

Florence Barbin

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nopelnu punktu piešķiršanas procedūra Eiropas Parlamentā – Šo procedūru reglamentējošo instrukciju nelikumība – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru F. Barbēna [F. Barbin] lūdz atcelt Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. oktobra lēmumu piešķirt viņai vienu nopelnu punktu par 2005. gadu.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

(Civildienesta noteikumu 43. un 45. pants)

2.      Iebilde par prettiesiskumu – Apjoms – Tiesību akti, uz kuru prettiesiskumu var atsaukties

(EKL 241. pants)

1.      Salīdzinošu nopelnu izvērtējumu, lai ierēdnim piešķirtu nopelnu punktus, drīkst veikt tikai tajā ģenerāldirekcijā, kurā tas strādā, ņemot vērā ierobežoto nopelnu punktu skaitu, kas ir ģenerāldirekcijas rīcībā, un to, ka katrs direkcijas vai nodaļas ierēdnis, kurš var tikt paaugstināts amatā, konkurē ar visiem citiem savas direkcijas vai nodaļas ierēdņiem uz ierobežotu nopelnu punktu skaitu. Ģenerāldirekcija, kas piešķir nopelnu punktus, ir tā, kurā ierēdnis ir strādājis lielāko konkrētā gada daļu.

(skat. 44. un 45. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 8. marts, T‑289/04 Lantzoni/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑39. un II‑A‑2‑171. lpp., 68. un 69. punkts; 2006. gada 27. septembris, T‑156/05 Lantzoni/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑189. un II‑A‑2‑969. lpp., 52. un 53. punkts.

2.      Iebildes par prettiesiskuma apjomu ir jāierobežo līdz tam, kas ir nepieciešams strīda atrisināšanai. Vispārējam aktam, kura prettiesiskums tiek norādīts, ir jābūt tieši vai netieši piemērojamam lietā, kurā ir iesniegta prasība, un ir jāpastāv tiešai juridiskai saiknei starp individuālo apstrīdēto lēmumu un šo vispārējo aktu.


(skat. 61. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1965. gads 31. marts, 21/64 Macchiorlati Dalmas/Augstā iestāde, Recueil, 227., 245. lpp.; 1966. gada 13. jūlijs, 32/65 Itālija/Padome un Komisija, Recueil, 563., 594. lpp.

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 26. oktobris, T‑6/92 un T‑52/92 Reinarz/Komisija, Recueil, II‑1047. lpp., 57. punkts; 2000. gada 3. februāris, T‑60/99 Townsend/Komisija, Recueil FP, I‑A‑11. un II‑45. lpp., 53. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 28. jūnijs, F‑19/05 Sanchez Ferriz/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑41. un II‑A‑1‑135. lpp., 57. punkts.