Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 8. októbra 2008

Vec F‑44/07

Florence Barbin

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Prideľovanie bodov za zásluhy v Európskom parlamente – Nezákonnosť pokynov upravujúcich tento postup – Porovnávacie hodnotenie zásluh“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou F. Barbin navrhuje zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. októbra 2006 o pridelení jediného bodu žalobkyni za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, články 43 a 45)

2.      Námietka nezákonnosti – Rozsah – Akty, proti ktorým možno vzniesť námietku nezákonnosti

(Článok 241 ES)

1.      Porovnávacie hodnotenie zásluh na účely pridelenia bodov za zásluhy úradníkovi sa môže vykonať iba v rámci jeho generálneho riaditeľstva, keďže každé riaditeľstvo má k dispozícii len obmedzený počet bodov za zásluhy a vzhľadom na to, že každý úradník riaditeľstva alebo služby, ktorý prichádza do úvahy na povýšenie, súťaží o obmedzený počet bodov na účely povýšenia so všetkými ostatnými úradníkmi svojho riaditeľstva alebo služby. Na pridelenie bodov za zásluhy je príslušné to generálne riaditeľstvo, na ktorom bol úradník najdlhšie zamestnaný počas referenčného roku.

(pozri body 44 a 45)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 8. marca 2006, Lantzoni/Súdny dvor, T‑289/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑39, II‑A‑2‑171, body 68 a 69; 27. septembra 2006, Lantzoni/Súdny dvor, T‑156/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑189, II‑A‑2‑969, body 52 a 53

2.      Rozsah námietky nezákonnosti sa musí teda obmedziť na to, čo je nevyhnutné na vyriešenie sporu. Všeobecný akt, ktorého nezákonnosť je namietaná, musí byť priamo alebo nepriamo uplatniteľný na prejednávanú vec, ktorá je predmetom žaloby a medzi napadnutým individuálnym rozhodnutím a predmetným všeobecným aktom musí byť priama právna súvislosť.

(pozri bod 61)

Odkaz:

Súdny dvor: 31. marca 1965, Macchiorlati Dalmas/Vysoký úrad, 21/64, Zb. s. 227, 245; 13. júla 1966, Taliansko/Rada a Komisia, 32/65, Zb. s. 563, 594

Súd prvého stupňa: 26. októbra 1993, Reinarz/Komisia, T‑6/92 a T‑52/92, Zb. s. II‑1047, bod 57; 3. februára 2000, Townsend/Komisia, T‑60/99, Zb. VS s. I‑A‑11, II‑45, bod 53

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Sanchez Ferriz/Komisia, F‑19/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑41, II‑A‑1‑135, bod 57