Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 8. oktobra 2008

Zadeva F-44/07

Florence Barbin

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Postopek dodelitve točk za delovno uspešnost v Evropskem parlamentu – Nezakonitost navodil, ki urejajo ta postopek – Primerjalna ocena uspešnosti“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero F. Barbin predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 16. oktobra 2006, s katero ji je bila dodeljena samo ena točka za delovno uspešnost za obdobje 2005.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 43 in 45)

2.      Ugovor nezakonitosti – Obseg – Akti, zoper katere je mogoče uveljavljati ugovor nezakonitosti

(člen 241 ES)

1.      Primerjalna ocena uspešnosti za dodelitev točk za delovno uspešnost uradniku se lahko opravi samo v generalnem direktoratu, v katerem je zaposlen, glede na omejeno število točk za delovno uspešnost, ki jih ima na voljo vsak generalni direktorat, in ob upoštevanju dejstva, da vsak uradnik v direktoratu ali službi, ki je upravičen do napredovanja, tekmuje z vsemi drugimi uradniki v svojem direktoratu ali službi za omejeno število točk za delovno uspešnost. Generalni direktorat, ki mora dodeliti točke za delovno uspešnost, je tisti, v katerem je bil uradnik najdlje razporejen v referenčnem letu.

(Glej točki 44 in 45.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 8. marec 2006, Lantzoni proti Sodišču, T‑289/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑39 in II‑A‑2‑171, točki 68 in 69; 27. september 2006, Lantzoni proti Sodišču, T‑156/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑189 in II‑A‑2‑969, točki 52 in 53.

2.      Obseg ugovora nezakonitosti mora biti omejen na to, kar je nepogrešljivo za rešitev spora. Iz tega sledi, da se mora splošni akt, glede katerega se uveljavlja ugovor nezakonitosti, neposredno ali posredno uporabljati v spornem dejanskem stanju in da mora obstajati neposredna pravna zveza med izpodbijano posamično odločbo in zadevnim splošnim aktom.

(Glej točko 61.)

Napotitev na:

Sodišče: 31. marec 1965, Macchiorlati Dalmas e Figli proti Visoki oblasti, 21/64, Recueil, str. 227, 245; 13. julij 1966, Italija proti Svetu in Komisiji, 32/65, Recueil, str. 563, 594;

Sodišče prve stopnje: 26. oktober 1993, Reinarz proti Komisiji, združeni zadevi T‑6/92 in T‑52/92, Recueil, str. II‑1047, točka 57; 3. februar 2000, Townsend proti Komisiji, T‑60/99, RecFP, str. I‑A‑11 in II‑45, točka 53;

Sodišče za uslužbence: 28. junij 2006, Sanchez Ferriz proti Komisiji, F-19/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑41 in II‑A‑1‑135, točka 57.