Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

4 септември 2008 година

Дело F-22/07

Paul Lafili

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Влизане в сила на Регламент (ЕИО, Евратом) № 723/2004 — Членове 44 и 46 от Правилника — Член 7 от приложение XIII към Правилника — Повишаване — Класиране — Коефициент“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Lafili иска: отмяна на решението на администрацията от 11 май 2006 г. за класирането му в степен AD 13, стъпка 5, съдържащо се във фишовете за заплата за юни 2006 г. и следващите месеци, и вследствие на това възстановяването му в степен AD 13, стъпка 2 със запазване на коефициент 1,1172071 с действие от 1 май 2006 г., както и пълното възстановяване на неговата кариера със задна дата 1 май 2006 г. към датата на така поправеното класиране в степен и стъпка (включително отчитането в така поправеното класиране на неговите опит, права на повишение и права на пенсия) заедно със заплащането на лихви за забава на основата на определения от Европейската централна банка и приложим през въпросния период лихвен процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, приложен върху цялата сума, равна на разликата между възнаграждението според неговото класиране и възнаграждението според класирането, на което е трябвало да има право, до датата на решението за неговото редовно класиране

Решение: Отменя решението от 11 май 2006 г. на началника на отдел A 6 „Структура на кариерата, оценяване и повишаване“ на генерална дирекция „Персонал и администрация“ на Комисията. Жалбоподателят понася половината от направените от него съдебни разноски. Комисията понася направените от нея съдебни разноски и половината от съдебните разноски, направени от жалбоподателя.

Резюме

1.      Длъжностни лица —Жалба — Увреждащ акт — Понятие

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Преходни правила, приложими след влизането в сила на Регламент № 723/2004

(член 7, параграф 7 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Преходни правила, приложими след влизането в сила на Регламент № 723/2004

(член 66 от Правилника за длъжностните лица; член 2, параграф 1 и член 7, параграфи 6 и 7 от приложение  XIII; Регламент № 723/2004 на Съвета)

1.      Единствено актовете, пораждащи задължителни правни последици, които са от естество да засегнат пряко и непосредствено правното положение на заинтересованите лица, могат да се считат за актове, които ги увреждат, и с приемането им може да започнат да текат сроковете за обжалване по членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица.

Такъв е случаят със съобщение на администрацията, с което длъжностно лице се уведомява за това, че неговото класиране в стъпка, както и приложимият за неговото възнаграждение коефициент са определени погрешно и ще бъдат поправени.

(вж. точки 30—32)

Позоваване на:

Съд — 8 март 2007 г., Strack/Комисия, C‑237/06 P, непубликувано в Сборника, точка 62

Първоинстанционен съд — 19 октомври 1995 г., Obst/Комисия, T‑562/93, Recueil FP, стр. I‑A‑247 и II‑737, точка 23; 22 март 2006 г., Strack/Комисия, T‑4/05, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑83 и II‑A‑2‑361, точка 35

2.      Решение за определяне на класирането в стъпка на длъжностно лице, както и коефициента, приложим към неговото възнаграждение по силата на член 7, параграф 7 от приложение XIII към Правилника, подписано от орган, който не е оправомощен за тази цел съгласно действащите в съответната институция разпоредби относно упражняването на предоставените с Правилника правомощия на органа по назначаване, е опорочено от липса на компетентност на неговия автор, когато не е направено прехвърляне на правомощия, обосноваващо дерогиране на критериите за разпределение, съдържащи се в посочените разпоредби, чиято цел е по-точно да се гарантира, че решението ще бъде прието от органа, който по принцип е най-подходящ да приеме подобно решение с оглед на правилата за добро управление в областта на персонала.

(вж. точки 34, 38 и 39)

Позоваване на:

Съд — 30 май 1973 г., De Greef/Комисия, 46/72, Recueil, стр. 543, точка 18

Първоинстанционен съд — 7 февруари 2007 г., Caló/Комисия, T‑118/04 и T‑134/04, все още непубликувано в Сборника, точки 67 и 68

3.      Ако коефициентът, приложим към възнаграждението на длъжностно лице, назначено преди влизането в сила на Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, е по-висок от 1 в резултат от първо повишаване, настъпило след датата на влизане в сила на посочения регламент, той трябва да бъде предмет на конвертиране по силата на член 7, параграф 7 от приложение XIII към Правилника и да се преобразува в старшинство в стъпката. В това отношение не може да се възприеме тълкуване, според което тази разпоредба се прилага само в хипотезата, в която надвишаването на 1 от коефициента произтича от израстването в стъпка, настъпило след повишаване, а не пряко от самото повишаване, поради което в този последен случай би следвало да се приложи изключително член 7, параграф 6 от приложение XIII и да се определи нов коефициент.

Всъщност текстът на член 7, параграфи 6 и 7 от приложение XIII към Правилника е достатъчно поливалентен, за да обоснове стремеж към тълкуване, което да не бъде изключително буквално и да бъде съобразено със структурата и целта на въпросните преходни разпоредби. В това отношение отхвърленото тълкуване би могло да има за последица запазване на прилагането на коефициенти за неограничен срок през цялата кариера на заинтересованото лице, а дори и след нея, при неговото пенсиониране, докато прилагането на коефициент, което представлява преходна мярка, има за цел да гарантира нивото на основната месечна заплата на длъжностните лица, назначени преди 1 май 2004 г., която в съответствие с член 7, параграф 1 от приложение XIII към Правилника не може да бъде изменяна поради преименуването на степените, извършено съгласно член 2, параграф 1 от това приложение. След като коефициентът достигне 1, според неговото съдържание, член 7, параграф 7, четвърто изречение от посоченото приложение не може да бъде пречка за прилагането на новия член 66 от Правилника, който определя основната месечна заплата на длъжностните лица за всяка степен и стъпка въз основа на нова кариерна структура. Подобно отстраняване от прилагане на вмъкната с посочения член 66 таблица относно заплатите, което противоречи на принципа за незабавно прилагане на нова правна уредба, не би могло да се възприеме при липсата на ясно и недвусмислено указание на законодателя в този смисъл.

Освен това отхвърленото тълкуване би довело и до накърняване в бъдеще на равното третиране в областта на заплатите между длъжностните лица, назначени преди 1 май 2004 г., и назначените след тази дата, докато по своето естество преходните мерки следва да имат за предмет улесняване на прехода от старата към новата правна уредба, като защитават придобитите права, при това без да запазват в полза на дадена категория длъжностни лица действието на старата правна уредба към възникващите в бъдеще положения, каквото е израстването в стъпка в рамките на нова кариерна структура.

(вж. точки 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 и 88)