Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

4. září 2008

Věc F-22/07

Paul Lafili

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Vstup nařízení (EHS, Euratom) č. 723/2004 v platnost – Články 44 a 46 služebního řádu – Článek 7 přílohy XIII služebního řádu – Povýšení – Zařazení – Koeficient násobení“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se P. Lafili domáhá jednak toho, aby bylo zrušeno rozhodnutí administrativy ze dne 11. května 2006 o jeho zařazení do platové třídy AD 13, platového stupně 5, obsaženého v jeho výplatních listinách za měsíc červen 2006 a za následující měsíce, a v důsledku toho, aby byl s účinkem od 1. května 2006 nově zařazen do platové třídy AD 13 a platového stupně 2 při zachování koeficientu násobení 1,1172071, a jednak toho, aby byl nově celkově upraven jeho služební postup zpětně k 1. květnu 2006, což bylo datum jeho zařazení do takto opravené platové třídy a stupně (včetně započtení jeho zkušeností v takto opraveném zařazení, jeho nároků na postup a nároků na důchod), včetně zaplacení úroků z prodlení podle sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, platné během předmětného období, zvýšené o dva procentní body, z celkové částky odpovídající rozdílu mezi platem odpovídajícím jeho zařazení uvedenému v rozhodnutí o zařazení, a platem odpovídajícím zařazení, na které měl mít nárok, a to až do doby přijetí rozhodnutí o jeho řádném zařazení.

Rozhodnutí: Rozhodnutí vedoucího oddělení A 6 „Struktura pracovních míst, hodnocení a služební postup“ generálního ředitelství Komise „Personál a administrativa“ ze dne 11. května 2006 se zrušuje. Žalobce ponese polovinu vlastních nákladů řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení a polovinu nákladů řízení žalobce.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Plat – Přechodná pravidla použitelná po vstupu nařízení č. 723/2004 v platnost

(Služební řád, příloha XIII, čl. 7 odst. 7)

3.      Úředníci – Plat – Přechodná pravidla použitelná po vstupu nařízení č. 723/2004 v platnost

(Služební řád, článek 66; příloha XIII, čl. 2 odst. 1 a čl. 7 odst. 6 a 7; nařízení Rady č. 723/2004)

1.      Pouze akty vyvolávající závazné právní účinky, které mohou přímo a bezprostředně ovlivnit právní postavení dotčených osob, mohou být považovány za akty nepříznivě zasahující do jejich právního postavení, a odvíjejí se od nich lhůty pro podání stížnosti a žaloby na základě článků 90 a 91 služebního řádu.

Tak je tomu v případě oznámení administrativy, která informuje úředníka o skutečnosti, že jeho zařazení do platového stupně, jakož i koeficient násobení použitelný na jeho plat, byly stanoveny chybně a budou v důsledku toho opraveny.

(viz body 30 až 32)

Odkazy:

Soudní dvůr: 8. března 2007, Strack v. Komise, C‑237/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 62

Soud prvního stupně: 19. října 1995, Obst v. Komise, T‑562/93, Recueil FP, s. I‑A‑247 a II‑737, bod 23; 22. března 2006, Strack v. Komise, T‑4/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑83 a II‑A‑2‑361, bod 35

2.      Rozhodnutí o zařazení úředníka do platového stupně a koeficientu násobení použitelném na jeho plat na základě čl. 7 odst. 7 přílohy XIII služebního řádu, podepsané orgánem, který k tomu není oprávněn podle ustanovení týkajících se výkonu pravomocí přiznaných služebním řádem orgánu oprávněnému ke jmenování, platných v rámci dotyčného orgánu, je stiženo vadou nedostatku pravomoci jeho autora, pokud nedošlo k přenosu pravomoci, odůvodňujícímu výjimku z kritérií rozdělení pravomoci, obsažených v uvedených ustanoveních, jejichž účelem je právě zaručit, že rozhodnutí, které má být přijato, bude vydáno orgánem, který je v zásadě nejpovolanější k jeho přijetí z hlediska pravidel řádné správy v oblasti řízení zaměstnanců.

(viz body 34, 38 a 39)

Odkazy:

Soudní dvůr: 30. května 1973, De Greef v. Komise, 46/72, Recueil, s. 543, bod 18

Soud prvního stupně: 7. února 2007, Caló v. Komise, T‑118/04 a T‑134/04, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 67 a 68

3.      Pokud je koeficient násobení použitelný na plat úředníka, který byl přijat do zaměstnání před vstupem v platnost nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, po prvním povýšení, ke kterému došlo po vstupu uvedeného nařízení v platnost, vyšší než 1, musí být podle čl. 7 odst. 7 přílohy XIII služebního řádu konvertován a úředník začne postupovat do vyššího platového stupně. V této souvislosti nelze přijmout výklad, že se toto ustanovení použije pouze v případě, kdy koeficient násobení překročí hodnotu 1 a toto překročení vyplývá ze zvýšení platového stupně, ke kterému došlo po povýšení, avšak nikoli přímo z povýšení samotného, takže by v tomto posledně uvedeném případě bylo třeba použít výlučně čl. 7 odst. 6 přílohy XIII a určit nový koeficient násobení.

Znění čl. 7 odst. 6 a 7 přílohy XIII služebního řádu je totiž dostatečně mnohoznačné na to, aby odůvodňovalo hledání výkladu, jenž není výlučně doslovný, a který je v souladu se systematikou a účelem dotčených přechodných ustanovení. V této souvislosti by mohl mít odmítnutý výklad za následek zachování koeficientů násobení na neurčitou dobu během celého služebního postupu dotyčné osoby a dokonce nad jeho rámec, po jeho odchodu do důchodu, třebaže je použití koeficientu násobení, které představuje přechodné opatření, určeno k zajištění základního měsíčního platu vypláceného úředníkům přijatým do zaměstnání před 1. květnem 2004, jelikož tento plat v souladu s čl. 7 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu nemůže podléhat žádným změnám z důvodu změny označení platových tříd podle čl. 2 odst. 1 uvedené přílohy. Jakmile koeficient násobení dosáhne hodnoty 1, nemůže čtvrtá věta čl. 7 odst. 7 uvedené přílohy podle svého znění bránit použití článku 66 služebního řádu, který stanoví na základě nové struktury služebního postupu pro každou platovou třídu a každý platový stupeň základní plat úředníků. Takové odchýlení se od platové tabulky obsažené v uvedeném článku 66, které by bylo v rozporu se zásadou okamžitého použití nové právní úpravy, nelze přijmout, pokud to zákonodárce jasně a jednoznačně nestanovil.

Krom toho by měl odmítnutý výklad rovněž za následek, že by v budoucnu bylo porušeno rovné zacházení, pokud jde o platy, mezi úředníky přijatými do zaměstnání před 1. květnem 2004 a úředníky přijatými až po tomto datu, i když přechodná opatření musí mít z povahy věci za cíl zjednodušení přechodu od staré právní úpravy na novou, tím, že budou chráněna nabytá práva, aniž by však byly pro určitou kategorii úředníků zachovány účinky staré právní úpravy na situace, které vzniknou v budoucnu, jako je například zvýšení platového stupně v rámci nové struktury služebního postupu.

(viz body 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 a 88)