Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 4 d.

Byla F‑22/07

Paul Lafili

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 723/2004 įsigaliojimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 ir 46 straipsniai – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnis – Paaukštinimas – Priskyrimas – Daugiklis“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo P. Lafili prašo: panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. administracijos sprendimą priskirti jį prie AD 13 lygio 5 pakopos, kaip tai matyti iš 2006 m. birželio mėn. ir paskesnių mėnesių darbo užmokesčio lapelių, ir dėl to nuo 2006 m. gegužės 1 d. sugrąžinti jį į AD 13 lygio 2 pakopą, toliau taikant daugiklį 1,1172071, taip pat visiškai atkurti jo tarnybinę situaciją atgaline data nuo 2006 m. gegužės 1 d., iki jis bus priskirtas prie pataisytų lygio ir pakopos (įskaitant jo patirties įvertinimą priskiriant prie pataisytų lygio ir pakopos, jo teises į paaukštinimą ir teisę į pensiją), bei nurodyti mokėti palūkanas už vėlavimą sumokėti visą sumą, kurią sudaro skirtumas tarp darbo užmokesčio, atitinkančio jo priskyrimą, ir darbo užmokesčio, atitinkančio priskyrimą, į kurį jis būtų turėjęs teisę, apskaičiuotą pagal Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą, kuri taikoma atitinkamo laikotarpio pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentais, iki sprendimo dėl jo tinkamo priskyrimo priėmimo dienos.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. Komisijos Personalo ir administracijos generalinio direktorato A 6 skyriaus „Karjeros sistema, vertinimas ir paaukštinimas“ vadovo sprendimą. Ieškovas padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pereinamojo laikotarpio taisyklių taikymas, įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalis)

3.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pereinamojo laikotarpio taisyklių taikymas, įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 66 straipsnis, XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 6 ir 7 dalys; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

1.      Tik aktai, sukeliantys privalomų teisinių pasekmių, galinčių tiesiogiai ir nedelsiant paveikti suinteresuotųjų asmenų teisinę padėtį, gali būti laikomi jų nenaudai priimtais aktais, dėl kurių pradedami skaičiuoti skundo arba ieškinio pareiškimo terminai pagal nuostatų 90 ir 91 straipsnius.

Taip yra administracijos pranešimo, kuriuo pareigūnas informuojamas apie tai, kad jo priskyrimas prie pakopos bei jo darbo užmokesčiui taikytinas daugiklis buvo nustatyti neteisingai, todėl bus daromi pataisymai, atveju.

(žr. 30–32 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. kovo 8 d. Nutarties Strack prieš Komisiją, C‑237/06 P, neskelbiamos Rinkinyje, 62 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1995 m. spalio 19 d. Sprendimo Obst prieš Komisiją, T‑562/93, Rink. VT p. I‑A‑247 ir II‑737, 23 punktas; 2006 m. kovo 22 d. Nutarties Strack prieš Komisiją, T‑4/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑83 ir II‑A‑2‑361, 35 punktas.

2.      Sprendimas, kuriuo nustatomas pareigūno priskyrimas prie pakopos ir jo darbo užmokesčiui taikytinas daugiklis, numatytas nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalyje, pasirašytas tarnybos, kuri pagal nagrinėjamoje institucijoje galiojančias nuostatas, susijusias su Paskyrimų tarnybai pagal nuostatus suteiktų įgaliojimų įgyvendinimu, neturi tokių įgaliojimų, yra priimtas nekompetentingo asmens, jei nebuvo įgaliojimų delegavimo, kuriuo būtų galima pateisinti nukrypimą nuo minėtose nuostatose nustatytų galių paskirstymo kriterijų, kurių tikslas yra iš esmės užtikrinti, kad sprendimą, kurį reikia priimti, priims tarnyba, kuri, atsižvelgiant į gero administravimo principus, taikomus personalo valdymui, iš principo tam yra tinkamiausia.

(žr. 34, 38 ir 39 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1973 m. gegužės 30 d. Sprendimo De Greef prieš Komisiją, 46/72, Rink. p. 543, 18 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. vasario 7 d. Sprendimo Caló prieš Komisiją, T‑118/04 ir T‑134/04, dar nepaskelbto Rinkinyje, 67 ir 68 punktai.

3.      Jei po pareigūno, kuris buvo įdarbintas iki Reglamento Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, įsigaliojimo, pirmojo paaukštinimo, įvykusio įsigaliojus minėtam reglamentui, darbo užmokesčiui taikytinas daugiklis yra didesnis už 1, jis turi būti perskaičiuojamas, kaip tai numatyta nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalyje, ir keičiamas į darbo stažą pakopoje. Šiuo atveju netinka aiškinimas, kad ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu daugiklis yra didesnis už 1 dėl pakopos paaukštinimo, įvykusio po pareigų paaukštinimo, bet ne tiesiogiai dėl paties pareigų paaukštinimo, nes pastaruoju atveju reikėtų taikyti išimtinai XIII priedo 7 straipsnio 6 dalį ir nustatyti naują daugiklį.

Iš tikrųjų nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 6 ir 7 dalių formuluotės yra gana prieštaringos, kad pateisintų bandymą pateikti ne tik pažodinį aiškinimą, atitinkantį nagrinėjamų pereinamojo laikotarpio nuostatų struktūrą ir tikslą. Šiuo atžvilgiu, aiškinant plačiai, daugikliai galėtų būti taikomi neribotai, t. y. per visą suinteresuotojo asmens tarnybos laikotarpį ir net vėliau, jam išėjus į pensiją, kai taikant daugiklius, kurie yra pereinamojo laikotarpio priemonė, siekiama užtikrinti iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų bazinį mėnesinį darbo užmokestį, kuris, remiantis nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 1 dalimi, pervadinus lygius, kaip nustatyta minėto priedo 2 straipsnio 1 dalyje, nepasikeičia. Kai daugiklis pasiekia 1, minėto priedo 7 straipsnio 7 dalies ketvirtas sakinys, atsižvelgiant į jo formuluotę, netrukdo taikyti nuostatų naujo 66 straipsnio, kuriame, remiantis nauja karjeros sistema, nustatytas kiekvieno lygio ir pakopos pareigūnų bazinis mėnesinis darbo užmokestis. Negalima neatsižvelgti į minėtame 66 straipsnyje pateiktą darbo užmokesčių lentelę, taip pažeidžiant naujo reglamentavimo taikymo neatidėliojant principą, jei nėra atitinkamo aiškaus ir nedviprasmiško teisės aktų leidėjo nurodymo.

Be to, platesnis aiškinimas lemtų tai, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbinti pareigūnai ir po šios datos įdarbinti pareigūnai darbo užmokesčio atžvilgiu ateityje būtų vertinami nevienodai, nors pereinamojo laikotarpio priemonėmis iš esmės turėtų būti siekiama palengvinti perėjimą nuo senojo reglamentavimo prie naujojo, išsaugant įgytas teises, tačiau vienos konkrečios pareigūnų kategorijos naudai neišlaikant ankstesnio reglamentavimo pasekmių ateityje susidarysiančioms situacijoms, kaip antai pakopos paaukštinimui pagal naująją karjeros sistemą.

(žr. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 ir 88 punktus)