Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 4. septembrī

Lieta F‑22/07

Paul Lafili

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Regulas (EEK, Euratom) Nr. 723/2004 stāšanās spēkā – Civildienesta noteikumu 44. un 46. pants – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants – Paaugstināšana amatā – Klasificēšana – Reizināšanas koeficients

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. Lafili [P. Lafili] lūdz: atcelt viņa 2006. gada jūnija un nākamo mēnešu paziņojumos par algu norādīto vadības 2006. gada 11. maija lēmumu, ar kuru viņš klasificēts AD 13 pakāpes 5. līmenī, un tādējādi ar 2006. gada 1. maiju atjaunot viņu AD 13 pakāpes 2. līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,1172071, kā arī pilnībā rekonstruēt viņa karjeru ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 1. maija līdz klasificēšanai attiecīgi izmainītā pakāpē un līmenī (ieskaitot viņa pieredzes novērtējumu attiecīgi izmainītajā klasifikācijā, viņa tiesības uz paaugstinājumu un viņa tiesības uz pensiju), ieskaitot nokavējuma procentu samaksu, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā, palielinot šo likmi par diviem punktiem, un piemērojot šos nokavējuma procentus kopsummai, kas atbilst starpībai starp atalgojumu atbilstoši viņa klasifikācijai un to, kas atbilst klasifikācijai, uz kuru viņam būtu jābūt tiesībām, līdz viņa stāvokļa izlabošanai.

Nolēmums: Atcelt Komisijas ģenerāldirekcijas “Personāls un administrācija” A 6 nodaļas “Karjeras struktūra, novērtējums un paaugstināšana” vadītāja 2006. gada 11. maija lēmumu. Prasītājs sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem pats. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina pusi no prasītāja tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Atalgojums – Pārejas noteikumi, kas piemērojami pēc Regulas Nr. 723/2004 stāšanās spēkā

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punkts)

3.      Ierēdņi – Atalgojums – Pārejas noteikumi, kas piemērojami pēc Regulas Nr. 723/2004 stāšanās spēkā

(Civildienesta noteikumu 66. pants; XIII pielikuma 2. panta 1. punkts un 7. panta 6. un 7. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

1.      Tikai akti ar juridiski saistošu iedarbību, kas tieši un tūlītēji var ietekmēt ieinteresēto personu tiesisko stāvokli, var tikt uzskatīti par viņiem nelabvēlīgiem un sakarā ar tiem var iestāties sūdzību un prasību iesniegšanas termiņi saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantu.

Tā ir gadījumā ar vadības paziņojumu, ar kuru ierēdnim tiek darīts zināms, ka viņa klasificēšana līmenī, kā arī viņa atalgojumam piemērojamā reizināšanas koeficienta noteikšana tikusi izdarīta kļūdaini un tādēļ tās tiks labotas.

(skat. 30.–32. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 2007. gada 8. marts, C‑237/06 P Strack/Komisija, Krājumā nav publicēts, 62. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 19. oktobris, T‑562/93 Obst/Komisija, Recueil FP, I‑A‑247. un II‑737. lpp., 23. punkts, 2006. gada 22. marts, T‑4/05 Strack/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑83. un II‑A‑2‑361. lpp., 35. punkts.

2.      Lēmums par ierēdņa klasificēšanu līmenī, kā arī viņa atalgojumam piemērojamā reizināšanas koeficienta noteikšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punktu, ko ir parakstījusi institūcija, kurai nav pilnvaru saskaņā ar normām par iecēlējinstitūcijai Civildienesta noteikumos piešķirto pilnvaru izmantošanu, nav spēkā tā izdevušās iestādes kompetences neesamības dēļ, ja vien tas nenotiek atkāpes no minētajos noteikumos paredzētajiem pilnvaru sadales kritērijiem pamatojošas tālākdeleģēšanas kārtībā, kuras mērķis tieši ir nodrošināt, ka pieņemamo lēmumu pieņem iestāde, kura vislabāk to var pieņemt, ievērojot labas pārvaldības noteikumus personāla vadības jomā.

(skat. 34., 38. un 39. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1973. gada 30. maijs, 46/72 De Greef/Komisija, Recueil, 543. lpp., 18. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 7. februāris, T‑118/04 un T‑134/04 Caló/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑0000. lpp., 67. un 68. punkts.

3.      Ja reizināšanas koeficients, kas piemērojams pirms Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, stāšanās spēkā darbā pieņemta ierēdņa atalgojumam, pēc minētās regulas spēkā stāšanās dienas sekojošās pirmās paaugstināšanas amatā ir lielāks par vienu vienību, tas jākonvertē Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punktā paredzētajā kārtībā un jāpārveido līmeņa darba stāžā. Šajā ziņā nav pieļaujama interpretācija, atbilstoši kurai šo noteikumu piemēro tikai gadījumā, ja reizināšanas koeficienta vienības pārsniegšana izriet no līmeņa paaugstināšanas, kas notiek pēc paaugstināšanas amatā, bet ne tieši no pašas paaugstināšanas amatā, tādējādi, ka šajā pēdējā gadījumā būtu jāpiemēro tikai XIII pielikuma 7. panta 6. punkts un jānosaka jauns reizināšanas koeficients.

Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 6. un 7. punkta redakcija ir pietiekami divdomīga, lai pamatotu tādas interpretācijas meklējumu, kas nebūtu tikai un vienīgi gramatiska un atbilstu attiecīgo pārejas noteikumu struktūrai un mērķim. Šādi izslēgtās interpretācijas rezultātā reizināšanas koeficientu piemērošana turpinātos bezgalīgi visā ieinteresētās personas karjerā un pat pēc tam, viņai aizejot pensijā, turpretim reizināšanas koeficienta piemērošana, kas ir pārejas pasākums, ir paredzēta, lai nodrošinātu pirms 2004. gada 1. maija darbā pieņemtajiem ierēdņiem maksātās mēneša pamatalgas apmēru, un saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 1. punktu šajā algā nedrīkst būt izmaiņu sakarā ar pakāpju pārdēvēšanu atbilstoši minētā pielikuma 2. panta 1. punktam. Līdzko reizināšanas koeficients sasniedz vienu vienību, minētā pielikuma 7. panta 7. punkta ceturtais teikums tā redakcijā neliedz piemērot Civildienesta noteikumu jauno 66. pantu, kurā, pamatojoties uz jaunu karjeras struktūru, ierēdņu ikmēneša pamatalgas noteiktas atbilstoši katrai pakāpei un līmenim. Šāda minētajā 66. pantā ietvertā algu skalas izslēgšana, kas būtu pretrunā jauna regulējuma tūlītējas piemērošanas principam, nav pieņemama, ja vien uz to nav skaidri un nepārprotami norādījis likumdevējs.

Turklāt izslēgtās interpretācijas rezultātā nākotnē tiktu izjaukta vienlīdzīga attieksme atalgojuma ziņā attiecībā pret ierēdņiem, kas pieņemti darbā pirms 2004. gada 1. maija, un tiem, kas pieņemti darbā pēc minētā datuma, lai gan pārejas pasākumu mērķim, ņemot vērā to dabu, jābūt veicināt pāreju no agrākā regulējuma uz jaunu regulējumu, aizsargājot iegūtās tiesības, tomēr līdz ar to par labu kādai ierēdņu kategorijai nepaturot spēkā agrākā regulējuma iedarbību situācijās, kas radīsies nākotnē, kā, piemēram, līmeņa paaugstināšana jaunas karjeras struktūrā.

(skat. 73., 75., 78., 80., 81., 83., 86. un 88. punktu)