Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

4 septembrie 2008

Cauza F‑22/07

Paul Lafili

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 723/2004 – Articolele 44 și 46 din statut – Articolul 7 din anexa XIII la statut – Promovare – Încadrare – Factor de multiplicare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Lafili solicită anularea deciziei administrației din 11 mai 2006 prin care a fost încadrat în gradul AD 13 treapta 5, astfel cum este cuprinsă în fișele sale de salariu din luna iunie 2006 și din lunile următoare, și, pe cale de consecință, reîncadrarea sa, care să producă efecte începând cu data de 1 mai 2006, în gradul AD 13 treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare de 1,1172071, precum și reconstituirea integrală a carierei sale, cu efect retroactiv până la data de 1 mai 2006, la data încadrării sale în grad și în treaptă astfel rectificate (incluzând valorificarea, în ceea ce privește încadrarea astfel rectificată, a experienței sale, a drepturilor sale de a fi avansat și a drepturilor sale de pensie), precum și plata, până la data la care va avea loc regularizarea situației sale, a unei dobânzi de întârziere calculate pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu două puncte, dobândă aplicabilă întregii sume ce corespunde diferenței dintre salariul aferent încadrării sale și cel aferent încadrării de care ar fi trebuit să beneficieze

Decizia: Anulează decizia din 11 mai 2006 a șefului unității A 6 „Structura carierelor, evaluare și promovare” a Direcției Generale „Personal și administrație” a Comisiei. Reclamantul suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile efectuate de reclamant.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Noțiune

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari – Remunerație – Norme tranzitorii aplicabile după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004

(Statutul funcționarilor, anexa XIII art. 7 punctul 7)

3.      Funcționari – Remunerație – Norme tranzitorii aplicabile după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004

[Statutul funcționarilor, art. 66, anexa XIII art. 2 alin. (1) și art. 7 punctele 6 și 7; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

1.      Numai actele care produc efecte juridice obligatorii de natură să afecteze în mod direct și imediat situația juridică a persoanelor interesate pot fi considerate acte care le lezează și care pot face să înceapă să curgă termenele pentru formularea unei reclamații și a unei acțiuni în temeiul articolelor 90 și 91 din statut.

Reprezintă un astfel de act o comunicare prin care administrația informează un funcționar cu privire la faptul că încadrarea sa în treaptă, precum și factorul de multiplicare aplicabil remunerației sale au fost stabilite în mod greșit și vor face ulterior obiectul unei rectificări.

(a se vedea punctele 30-32)

Trimitere la:

Curte: 8 martie 2007, Strack/Comisia, C‑237/06 P, Rep., p. I‑33*, punctul 62

Tribunalul de Primă Instanță: 19 octombrie 1995, Obst/Comisia, T‑562/93, RecFP, p. I‑A‑247 și II‑737, punctul 23; 22 martie 2006, Strack/Comisia, T‑4/05, RecFP, p. I‑A‑2‑83 și II‑A‑2‑361, punctul 35

2.      O decizie prin care este stabilită încadrarea în treaptă a unui funcționar, precum și factorul de multiplicare aplicabil remunerației sale în temeiul articolului 7 punctul 7 din anexa XIII la statut, semnată de o autoritate care nu este împuternicită în acest sens potrivit dispozițiilor în vigoare în instituția respectivă referitoare la exercitarea competenței acordate de statut autorității împuternicite să facă numiri, este afectată de un motiv de nelegalitate în ceea ce privește necompetența autorului său, în lipsa unei subdelegări care să justifice o derogare de la criteriile de repartizare cuprinse în dispozițiile menționate, a căror finalitate este tocmai aceea de a garanta că decizia care va fi adoptată va fi emisă de autoritatea care este, în principiu, cea mai în măsură să o adopte din perspectiva normelor referitoare la buna administrare în materia gestiunii personalului.

(a se vedea punctele 34, 38 și 39)

Trimitere la:

Curte: 30 mai 1973, De Greef/Comisia, 46/72, Rec., p. 543, punctul 18

Tribunalul de Primă Instanță: 7 februarie 2007, Caló/Comisia, T‑118/04 și T‑134/04, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 67 și 68

3.      În cazul în care factorul de multiplicare aplicabil remunerației unui funcționar recrutat înaintea intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți este supraunitar în urma unei prime promovări care a avut loc după data intrării în vigoare a regulamentului menționat, acest factor de multiplicare trebuie să facă obiectul transformării menționate la articolul 7 punctul 7 din anexa XII la statut și trebuie să fie transformat în vechime în treaptă. În această privință, nu poate fi reținută interpretarea potrivit căreia această dispoziție nu se aplică decât în ipoteza în care faptul că factorul de multiplicare devine supraunitar decurge din avansarea în treaptă care are loc în urma unei promovări, dar nu direct din promovarea însăși, astfel încât, în acest din urmă caz, ar trebui să fie aplicat numai articolul 7 punctul 6 din anexa XIII și să se stabilească un nou factor de multiplicare.

Astfel, textul articolului 7 punctele 6 și 7 din anexa XIII la statut este suficient de echivoc pentru a justifica identificarea unei interpretări care să nu fie exclusiv literală și care să fie conformă cu economia și cu finalitatea dispozițiilor tranzitorii în cauză. În această privință, interpretarea care nu a fost reținută ar putea avea ca efect menținerea aplicării factorilor de multiplicare pentru o perioadă nelimitată, în cursul întregii cariere a persoanei interesate și chiar și ulterior, după pensionarea acesteia, în timp ce aplicarea factorului de multiplicare, ce constituie o măsură tranzitorie, are rolul de a garanta nivelul salariului lunar de bază plătit funcționarilor recrutați înainte de 1 mai 2004, salariu căruia, potrivit articolului 7 punctul 1 din anexa XIII la statut, nu i se poate aduce nicio modificare în urma schimbării denumirii gradelor efectuate în aplicarea articolului 2 alineatul (1) din anexa menționată. În momentul în care factorul de multiplicare devine unitar, articolul 7 punctul 7 a patra teză din anexa menționată, astfel cum este redactat, nu poate împiedica aplicarea noului articol 66 din statut, care stabilește, pe baza unei noi structuri a carierei, pentru fiecare grad și pentru fiecare treaptă, salariile de bază ale funcționarilor. O astfel de înlăturare a aplicabilității grilei salariale introduse în articolul 66 menționat, care ar fi contrară principiului aplicării imediate a unei noi reglementări, nu poate fi reținută în lipsa unei indicații clare și lipsite de ambiguitate în acest sens din partea legiuitorului.

În plus, interpretarea care nu a fost reținută ar avea de asemenea drept consecință afectarea, pentru viitor, a egalității de tratament, în ceea ce privește remunerația, dintre funcționarii recrutați înainte de 1 mai 2004 și cei recrutați începând cu această dată, în condițiile în care măsurile tranzitorii ar trebui, prin natura lor, să aibă drept obiect facilitarea trecerii de la vechea reglementare la noua reglementare, protejând drepturile dobândite, fără a menține însă, în favoarea unei categorii de funcționari, efectele vechii reglementări în ceea ce privește situațiile care vor lua naștere în viitor, precum o avansare în treaptă în cadrul unei noi structuri a carierei.

(a se vedea punctele 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 și 88)