Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. septembra 2008

Vec F‑22/07

Paul Lafili

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Nadobudnutie účinnosti nariadenia (EHS, Euratom) č. 723/2004 – Články 44 a 46 služobného poriadku – Článok 7 prílohy XIII služobného poriadku – Povýšenie – Zaradenie – Multiplikačný faktor“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Lafili navrhuje: zrušiť rozhodnutie administratívy z 11. mája 2006 o zaradení žalobcu do platovej triedy AD 13 platového stupňa 5, obsiahnuté vo výplatných listinách za jún 2006 a nasledujúce mesiace a v dôsledku toho, aby bol s účinnosťou od 1. mája 2006 znovu zaradený do platovej triedy AD 13 platového stupňa 2, so zachovaním multiplikačného faktora 1,1172071, ako aj celkove upraviť služobný postup žalobcu spätne k 1. máju 2006, čo bol dátum jeho zaradenia do takto opravenej platovej triedy a stupňa (vrátane započítania jeho praxe v opravenom zaradení, jeho nárokov na postup a práv na dôchodok), vrátane zaplatenia úrokov z omeškania podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, platné v dotknutom období, zvýšenej o dva body, z celkovej sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi platom jeho zaradenia a platom zodpovedajúcim zaradeniu, na ktoré mal mať nárok, až do doby, keď dôjde k náprave jeho situácie

Rozhodnutie: Rozhodnutie vedúceho sekcie A 6 „Profesionálne zloženie, hodnotenie a povýšenie“ generálneho riaditeľstva pre personál a administratívu Komisie z 11. mája 2006 sa zrušuje. Žalobca znáša polovicu svojich vlastných trov konania. Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 7 ods. 7)

3.      Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004

(Služobný poriadok úradníkov, článok 66; príloha XIII článok 2 ods. 1 a článok 7 ods. 6 a 7; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Len akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť právne postavenie dotknutých osôb, možno považovať za akty spôsobujúce im ujmu, od ktorých sa odvíja začiatok lehoty na podanie sťažnosti a žaloby na základe článkov 90 a 91 služobného poriadku.

Tak je to v prípade oznámenia administratívy, ktorá informuje úradníka o skutočnosti, že jeho zaradenie do platového stupňa ako aj multiplikačný faktor uplatniteľný na jeho odmenu boli stanovené nesprávne a v dôsledku toho budú opravené.

(pozri body 30 – 32)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. marca 2007, Strack/Komisia, C‑237/06 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 62

Súd prvého stupňa: 19. októbra 1995, Obst/Komisia, T‑562/93, Zb. VS s. I‑A‑247, II‑737, bod 23; 22. marca 2006, Strack/Komisia, T‑4/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑83, II‑A‑2‑361, bod 35

2.      Rozhodnutie stanovujúce zaradenie úradníka do platového stupňa, ako aj multiplikačný faktor uplatniteľný na jeho odmenu na základe článku 7 ods. 7 prílohy XIII služobného poriadku, podpísané orgánom, ktorý na to nie je oprávnený podľa ustanovení týkajúcich sa výkonu právomocí zverených služobným poriadkom menovaciemu orgánu platných v dotknutej inštitúcii, je postihnuté nedostatkom právomoci jeho autora, pokiaľ nedošlo k preneseniu právomoci odôvodňujúcemu výnimku z kritérií rozdelenia právomocí obsiahnutých v týchto ustanoveniach, ktorých účelom je práve zabezpečiť, že rozhodnutie, ktoré sa má vydať, príjme orgán, ktorý je v zásade na to najvhodnejší z hľadiska pravidiel riadnej správy vecí verejných v oblasti riadenia zamestnancov.

(pozri body 34, 38 a 39)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. mája 1973, De Greef/Komisia, 46/72, Zb. s. 543, bod 18

Súd prvého stupňa: 7. februára 2007, Caló/Komisia, T‑118/04 a T‑134/04, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 67 a 68

3.      Pokiaľ multiplikačný faktor uplatniteľný na odmenu úradníka, ktorý bol prijatý pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, je vyšší ako jeden po prvom povýšení, ku ktorému došlo po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia, musí byť konvertovaný podľa článku 7 ods. 7 prílohy XIII služobného poriadku a prepočítaný na počet rokov odpracovaných v danom stupni. V tejto súvislosti nie je možné prijať výklad, podľa ktorého sa toto ustanovenie uplatní len v prípade, keď multiplikačný faktor prekročí hodnotu 1 a toto prekročenie vyplýva zo zvýšenia platového stupňa, ku ktorému došlo po povýšení, avšak nie zo samotného povýšenia, takže v tomto poslednom uvedenom prípade by sa mal uplatniť výlučne článok 7 ods. 6 prílohy XIII a určiť nový multiplikačný faktor.

Znenie článku 7 odsekov 6 a 7 prílohy XIII služobného poriadku je totiž dosť nejednoznačné na to, aby odôvodňovalo hľadanie výkladu, ktorý nie je výlučne doslovný a ktorý je v súlade so systematikou a účelom predmetných prechodných ustanovení. V tejto súvislosti by odmietnutý výklad mohol mať za následok zachovanie uplatnenia multiplikačných faktorov na neurčitú dobu, počas celého služobného postupu dotknutej osoby a dokonca nad jeho rámec po jeho odchode do dôchodku, zatiaľ čo uplatnenie multiplikačného faktora, ktoré predstavuje prechodné opatrenie, je určené na zabezpečenie úrovne základného mesačného platu vyplácaného úradníkom prijatým pred 1. májom 2004, ktorý podľa článku 7 ods. 1 prílohy XIII Služobného poriadku nemá podliehať nijakým zmenám z dôvodu nového označenia platových tried podľa článku 2 ods. 1 uvedenej prílohy. Hneď po zvýšení faktora na hodnotu 1, nemôže znenie štvrtej vety článku 7 ods. 7 uvedenej prílohy brániť uplatneniu nového článku 66 služobného poriadku, ktorý na základe nového profesionálneho zloženia úradníkov pre každú platovú triedu a každý platový stupeň stanovuje základné platy úradníkov. Takú odchýlku od platovej tabuľky vloženej do uvedeného článku 66, ktoré by bolo v rozpore so zásadou okamžitého uplatnenia novej právnej úpravy, nemožno prijať, pokiaľ to normotvorca jasne a jednoznačne nestanovil.

Okrem toho odmietnutý výklad by mal za následok, že v budúcnosti by bola porušená rovnosť zaobchádzania v oblasti odmien medzi úradníkmi prijatými pred 1. májom 2004 a úradníkmi prijatými po tomto dátume, aj keď prechodné opatrenia majú svojou povahou za cieľ zjednodušenie prechodu od starej právnej úpravy na novú tým, že budú chrániť nadobudnuté práva, avšak bez toho, aby na prospech jednej kategórie úradníkov boli zachované účinky starej právnej úpravy na situácie, ktoré vzniknú v budúcnosti, ako je zvýšenie platového stupňa v rámci nového profesionálneho zloženia.

(pozri body 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 a 88)