Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

4 септември 2008 година

Дело F-147/06

Adriana Dragoman

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до устния изпит“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 EA, с която г‑жа Dragoman иска отмяна на решението на конкурсната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AD/44/06 CJ за съставяне на резервен списък за набиране на юристи-лингвисти с румънски език, с което дава оценка 18/40 на писмения изпит б) на жалбоподателката и отказва да допусне същата до устния изпит за горепосочения конкурс

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Организация на работата

2.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Състав — Квалификация на членовете да извършат обективна преценка на изпитите (член 3 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Конкурс — Задължение на общностните институции да осигурят на всички кандидати възможно най-спокойно и правомерно провеждане на изпита

4.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Отхвърляне на кандидатура — Задължение за мотивиране — Обхват — Зачитане на тайната на разискванията

(член 253 ЕО; член 25, втора алинея от Правилника за длъжностните лица; член 6 от приложение III)

5.      Длъжностни лица — Конкурс — Оценка на способностите на кандидатите — Право на преценка на конкурсната комисия — Решение кандидатът да не бъде включен в списъка на успешно издържалите кандидати — Задължение за мотивиране — Обхват

(приложение III към Правилника за длъжностните лица)

6.      Длъжностни лица — Назначаване — Приложими норми — Възможност за позоваване на национална правна уредба — Изключване

1.      Никоя разпоредба от Правилника не забранява на конкурсна комисия да използва френския като работен език.

(вж. точки 43 и 44)

2.      За да бъде сформирана в съответствие с разпоредбите на Правилника и на член 3 от приложение III, конкурсната комисия трябва да има такъв състав, който да гарантира извършването на обективна преценка на представянето на кандидатите в конкурса от гледна точка на очакванията за професионални качества.

Печатни грешки и грешки в синтаксиса, допуснати от проверяващите във фиша за оценка на писмен изпит, не позволяват по своето естество, като се има пред вид и натовареността на членовете на конкурсната комисия в конкурс с многобройни участници, да се поставят под съмнение професионалните качества и обективността на членовете на конкурсната комисия.

(вж. точки 49 и 52)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 13 сепетмеври 2001 г., Svantesson и др./Съвет, T‑160/99, Recueil FP, стр. I‑A‑175 и II‑799, точка 32

3.      На основание принципите на добра администрация и на равно третиране общностните институции следва да осигурят на всички кандидати за конкурс възможно най-спокойно и правомерно провеждане на изпита. За тази цел задължение на администрацията е да следи за добрата организация на конкурса.

Същевременно обаче публикуването на състава на конкурсна комисия три дни преди началото на изпита вместо предвидените в обявлението за конкурса около петнадесет дни не може да опорочи с незаконосъобразност решението на конкурсната комисия да даде определена оценка на кандидат, който не доказва, че ако е бил запознат със състава на конкурсната комисия в предвидения в обявлението срок, получената оценка е щяла да бъде различна.

(вж. точки 67—69)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 3 март 1993 г., Delloye и др./Комисия, T‑44/92, Recueil, стр. II‑221, точка 24; 9 ноември 1999 г., Papadeas/Комитет на регионите, T‑102/98, Recueil FP, стр. I‑A‑211 и II‑1091, точка 68

4.      Задължението за мотивиране на решение, което има неблагоприятни последици, предвидено в член 253 ЕО и в член 25, втора алинея от Правилника, има за цел, от една страна, да даде на заинтересованото лице необходимите указания за това дали решението е основателно или не, и от друга страна, да даде възможност за съдебен контрол върху него.

Що се отнася до решенията, взети от конкурсна комисия, задължението за мотивиране трябва да бъде съчетано със зачитане на тайната на разискванията на конкурсната комисия по силата на член 6 от приложение III към Правилника. Тази тайна е установена с цел да се гарантира независимостта на конкурсните комисии и обективният характер на техните разисквания, като по този начин се предотвратява всяка външна намеса и натиск по отношение на тях от страна на самата общностна администрация, на заинтересованите кандидати или на трети лица. Спазването на тази тайна не допуска оповестяване както на позициите, възприети от отделните членове на конкурсните комисии, така и на всякаква информация, свързана с лични или сравнителни преценки относно кандидатите.

Като се има пред вид тайната на разискванията на конкурсната комисия, съобщаването на оценките, получени на различните изпити, представлява достатъчно мотивиране на решенията на конкурсната комисия. Едно такова мотивиране не уврежда правата на кандидатите. То им дава възможност да се запознаят с оценъчното съждение за своето представяне и да проверят, в зависимост от случая, дали действително не са получили изисквания от обявлението за конкурса брой точки, за да бъдат допуснати до определени или до всички изпити.

(вж. точки 75—78)

Позоваване на:

Съд — 26 ноември 1981 г., Michel/Парламент, 195/80, Recueil, стр. 2861, точка 22 г.; 4 юли 1996, Парламент/Innamorati, C‑254/95 P, Recueil, стр. I‑3423, точки 23 и 24

Първоинстанционен съд — 23 януари 2003 г., Angioli/Комисия, T‑53/00, Recueil FP, стp. I‑A‑13 и II‑73, точка 67; 27 март 2003 г., Martínez Páramo и др./Комисия, T‑33/00, Recueil FP, стр. I‑A‑105 и II‑541, точки 43 et 44; 19 февруари 2004 г., Konstantopoulou/Съд, T‑19/03, Recueil FP, стр. I‑A‑25 и II‑107, точки 27, 32 и 33

5.      С оглед на широкото право на преценка, с което конкурсната комисия разполага при оценяването на резултатите от изпитите, при мотивирането на решението си да не допусне определен кандидат до даден изпит тя не е задължена да уточни отговорите на кандидата, които са били преценени за недостатъчни или да разясни защо тези отговори са били преценени за недостатъчни.

Ето защо конкурсна комисия, която освен че е съобщила на кандидата оценката, получена на писмен изпит, е изпратила копие от самата писмена работа, а така също и формуляра за оценка относно този изпит, формуляр, който му дава възможност да установи възприетите от конкурсната комисия критерии за оценяване и да се запознае с преценката ѝ на качеството на представянето му съгласно предварително определените параметри, е изпълнила задължението за мотивиране.

(вж. точки 79, 82 и 84)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — Konstantopoulou/Съд, посочено по-горе, точка 34

6.      Процедурата по назначаване на длъжностните лица на Общността се урежда единствено от разпоредбите на Правилника и от актовете, приети в негово изпълнение. С оглед на това кандидатът не може да се позовава успешно срещу решение на конкурсна комисия на нарушение на национална правна уредба от страна на конкурсната комисия.

(вж. точки 88 и 89)