Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

4. září 2008

Věc F-147/06

Adriana Dragoman

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění k ústní zkoušce“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Dragoman domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AD/44/06 za účelem sestavení seznamu kandidátů vhodných na přijetí na pozice právníků-lingvistů (AD 7) rumunského jazyka, ze dne 27. října 2006, kterým jí bylo u písemné zkoušky b) přiznáno 18 bodů ze 40, jakož i zrušení rozhodnutí výběrové komise ze dne 29. listopadu 2006, kterým se zamítá její žádost o přezkoumání.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Organizace práce

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení – Kvalifikace členů pro objektivní posouzení zkoušek

(Služební řád, příloha III, článek 3)

3.      Úředníci – Výběrové řízení – Povinnost orgánů Společenství zajistit všem kandidátům pokojný a řádný průběh zkoušek

4.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Zamítnutí kandidatury – Povinnost uvést odůvodnění – Působnost – Dodržování tajnosti jednání

(Článek 253 ES; služební řád, čl. 25 druhý pododstavec; příloha III, článek 6)

5.      Úředníci – Výběrové řízení – Hodnocení způsobilosti kandidátů – Posuzovací pravomoc výběrové komise – Rozhodnutí o nezapsání na seznam vhodných kandidátů – Povinnost uvést odůvodnění – Působnost

(Služební řád, příloha III)

6.      Úředníci – Přijímání – Použitelná pravidla – Dovolatelnost vnitrostátního práva – Vyloučení

1.      Žádné ustanovení služebního řádu výběrové komisi nezakazuje používat jakožto pracovní jazyk francouzštinu.

(viz body 43 a 44)

2.      K tomu, aby byla výběrová komise vytvořena v souladu s ustanoveními služebního řádu a článku 3 jeho přílohy III, musí být složena tak, aby zajistila objektivní posouzení výkonu kandidátů u zkoušek s ohledem na očekávané odborné schopnosti.

Pravopisné a gramatické chyby, kterých se dopustili hodnotitelé v hodnotících formulářích písemné zkoušky, neumožňují svou povahou a s ohledem na nároky kladené na členy výběrové komise v rámci výběrového řízení s velkým počtem kandidátů zpochybnit odbornou způsobilost a objektivitu členů výběrové komise.

(viz body 49 a 52)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 13. září 2001, Svantesson a další v. Rada, T‑160/99, Recueil FP, s. I‑A‑175 a II‑799, bod 32

3.      Podle zásad řádné správy a rovného zacházení přísluší orgánům Společenství zajistit všem kandidátům výběrového řízení co možná nejpokojnější a řádný průběh zkoušek. Za tímto účelem je správa povinna zajistit řádnou organizaci výběrového řízení.

Zveřejnění složení výběrové komise tři dny před zahájením zkoušek namísto zveřejnění přibližně patnáct dnů před jejich zahájením, jak bylo stanoveno v oznámení o výběrovém řízení, však nemůže způsobit protiprávnost rozhodnutí výběrové komise udělit určitou známku kandidátovi, který neprokázal, že kdyby znal složení výběrové komise ve lhůtě stanovené uvedeným oznámením, získaná známka mohla být jiná.

(viz body 67 až 69)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 3. března 1993, Delloye a další v. Komise, T‑44/92, Recueil, s. II‑221, bod 24; 9. listopadu 1999, Papadeas v. Výbor regionů, T‑102/98, Recueil FP, s. I‑A‑211 a II‑1091, bod 68

4.      Povinnost uvést odůvodnění rozhodnutí zasahujícího do právního postavení, stanovená v článku 253 ES a v čl. 25 druhém pododstavci služebního řádu, má za cíl jednak poskytnout dotčené osobě nezbytné údaje pro posouzení, zda je rozhodnutí opodstatněné, či nikoli, a jednak umožnit soudní přezkum tohoto rozhodnutí.

Pokud jde o rozhodnutí přijatá výběrovou komisí, musí být tato povinnost uvést odůvodnění v souladu se zachováním tajnosti, která se vztahuje na jednání výběrové komise podle článku 6 přílohy III služebního řádu. Tato tajnost byla zavedena za účelem zaručení nezávislosti výběrových komisí a objektivity jejich práce tím, že je chrání před všemi vnějšími zásahy a vlivy, ať již pocházejících od samotné správy Společenství, dotčených kandidátů nebo třetích osob. Zachování této tajnosti brání tedy prozrazení jak postojů zastávaných jednotlivými členy výběrových komisí, tak i všech skutečností souvisejících s posouzeními osobního nebo srovnávacího charakteru týkajícími se kandidátů.

S přihlédnutím k tajnosti, která se vztahuje na jednání výběrové komise, představuje sdělení známek získaných u jednotlivých zkoušek dostatečné odůvodnění rozhodnutí výběrové komise. Takové odůvodnění neporušuje práva kandidátů. Umožňuje jim zjistit, jak byly posouzeny jejich výkony, popřípadě ověřit, že skutečně neobdrželi počet bodů požadovaný v oznámení o výběrovém řízení pro připuštění k některým nebo všem zkouškám.

(viz body 75 až 78)

Odkazy:

Soudní dvůr: 26. listopadu 1981, Michel v. Parlament, 195/80, Recueil, s. 2861, bod 22; 4. července 1996, Parlament v. Innamorati, C‑254/95 P, Recueil, s. I‑3423, body 23 a 24

Soud prvního stupně: 23. ledna 2003, Angioli v. Komise, T‑53/00, Recueil FP, s. I‑A‑13 a II‑73, bod 67; 27. března 2003, Martínez Páramo a další v. Komise, T‑33/00, Recueil FP, s. I‑A‑105 a II‑541, body 43 a 44; 19. února 2004, Konstantopoulou v. Soudní dvůr, T‑19/03, Recueil FP, s. I‑A‑25 a II‑107, body 27, 32 a 33

5.      S ohledem na širokou posuzovací pravomoc, kterou má výběrová komise při hodnocení výsledků zkoušek, není povinna při odůvodňování svého rozhodnutí o nepřipuštění kandidáta k určité zkoušce upřesňovat odpovědi kandidáta, které byly považovány za nedostatečné, nebo vysvětlovat, proč byly tyto odpovědi považovány za nedostatečné.

V důsledku toho výběrová komise, která kandidátovi oznámila jak známku získanou za písemnou zkoušku, tak kopii samotné zkoušky, jakož i hodnotící formulář týkající se této zkoušky, který kandidátovi umožní rozpoznat hodnotící kritéria výběrové komise a seznámit se s jejím posouzením, pokud jde o kvalitu výkonu podle předem stanovených parametrů, splnila uloženou povinnost uvést odůvodnění.

(viz body 79, 82 a 84)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Konstantopoulou v. Soudní dvůr, bod 34

6.      Řízení pro přijetí úředníků Společenství podléhá výhradně ustanovením služebního řádu a aktům vydaným za účelem jeho provedení. Za těchto podmínek se kandidát nemůže proti rozhodnutí výběrové komise úspěšně dovolávat toho, že výběrová komise porušila vnitrostátní právo.

(viz body 88 a 89)