Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

PERSONALERETTENS DOM
(Anden Afdeling)

4. september 2008

Sag F-147/06

Adriana Dragoman

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke adgang til den mundtlige prøve«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Adriana Dragoman har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, der den 27. oktober 2006 blev truffet af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/44/06 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af rumænsksprogede jurist-lingvister (AD 7) om at tildele hende en karakter på 18/40 for hendes skriftlige prøve b), og om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 29. november 2006 om at afslå hendes anmodning om fornyet gennemgang af hendes besvarelse af prøven.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – tilrettelæggelse af arbejdet

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – sammensætning – medlemmerne kvalificeret til at bedømme prøverne objektivt

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 3)

3.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – forpligtelse for fællesskabsinstitutionerne til at sikre alle ansøgere, at prøverne gennemføres korrekt og forskriftsmæssigt

4.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – afslag på ansøgning – begrundelsespligt – rækkevidde – overholdelse af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde

(Art. 253 EF; tjenestemandsvedtægten, art. 25, stk. 2, og bilag III, art. 6)

5.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – vurdering af ansøgernes egnethed – udvælgelseskomitéens skønsbeføjelse – afgørelse om ikke-optagelse på egnethedslisten – begrundelsespligt – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III)

6.      Tjenestemænd – ansættelse – gældende regler – muligheden for at påberåbe sig national ret – ikke omfattet

1.      Ingen bestemmelser i tjenestemandsvedtægten er til hinder for, at en udvælgelseskomité anvender fransk som arbejdssprog.

(jf. præmis 43 og 44)

2.      En udvælgelseskomité skal, for at den kan anses for nedsat i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser og artikel 3 i dennes bilag III, være sammensat således, at det sikres, at den kan foretage en objektiv bedømmelse af ansøgernes præstation ved prøverne i forhold til de forventede faglige kvalifikationer.

Den omstændighed, at opgaveretterne på evalueringsskemaet til en skriftlig prøve har begået stavefejl og fejl med hensyn til syntaks, kan ikke – henset til fejlenes karakter og til den arbejdsbyrde, der hviler på medlemmerne af en udvælgelseskomité med mange ansøgere – rejse tvivl om udvælgelseskomitéens medlemmers faglige kvalifikationer og objektivitet.

(jf. præmis 49 og 52)

Henvisning til:

Retten, 13. september 2001, sag T-160/99, Svantesson m.fl. mod Rådet, Sml. I-A, s. 175, og II, s. 799, præmis 32.

3.      I medfør af princippet om god forvaltningsskik og ligebehandlingsprincippet påhviler det fællesskabsinstitutionerne at sikre alle ansøgerne til en udvælgelsesprøve, at prøverne afvikles så korrekt og forskriftsmæssigt som muligt. Administrationen er således forpligtet til at påse, at udvælgelsesprøven tilrettelægges optimalt.

Offentliggørelsen af navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer tre dage før prøvernes begyndelse i stedet for de ca. femten dage, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve, kan imidlertid ikke bevirke, at udvælgelseskomitéens afgørelse om at tildele en bestemt karakter til en ansøger, der ikke godtgør, at karakteren kunne have været anderledes, hvis han havde haft kendskab til sammensætningen af udvælgelseskomitéen inden for den fastsatte frist, bliver ulovlig.

(jf. præmis 67-69)

Henvisning til:

Retten, 3. marts 1993, sag T-44/92, Delloye m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 221, præmis 24, og 9. november 1999, sag T-102/98, Papadeas mod Regionsudvalget, Sml. Pers. I-A, s. 211, og II, s. 1091, præmis 68.

4.      Pligten til at begrunde en bebyrdende afgørelse som fastsat i artikel 253 EF og i vedtægtens artikel 25, stk. 2, har til formål dels at give afgørelsens adressat oplysninger, der er tilstrækkelige til at fastslå, om afgørelsen er korrekt, dels at muliggøre en domstolskontrol.

Hvad angår afgørelser truffet af en udvælgelseskomité må hensynet til opfyldelsen af denne begrundelsespligt afvejes mod hensynet til en overholdelse af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde i henhold til artikel 6 i bilag III til vedtægten. Denne fortrolighed er blevet indført for at sikre udvælgelseskomitéen uafhængighed og objektivitet i dens arbejde ved at beskytte den mod enhver udefra kommende indblanding eller pression, det være sig fra fællesskabsmyndigheden selv, fra de pågældende ansøgere eller fra tredjemænd. Princippet er følgelig til hinder for, dels at der videregives oplysninger om de enkelte komitémedlemmers stillingtagen, dels at der afsløres forhold, der angår en vurdering af de enkelte ansøgere eller en sammenligning af disse.

Når henses til den fortrolighed, der bør være forbundet med udvælgelseskomitéens arbejde, udgør en meddelelse om de for de forskellige prøver opnåede karakterer en tilstrækkelig begrundelse af komitéens afgørelser. En sådan begrundelse strider ikke mod ansøgernes rettigheder. Den gør det muligt for dem at få kendskab til den vurdering, der er blevet anlagt af deres præstationer, og skaber grundlag for, at de i givet fald kan få klarlagt, at de ikke har opnået det antal point, der efter meddelelsen om udvælgelsesprøve kræves for at få adgang til visse eller samtlige prøver.

(jf. præmis 75-78)

Henvisning til:

Domstolen, 26. november 1981, sag 195/80, Michel mod Parlamentet, Sml. s. 2861, præmis 22, og 4. juli 1996, sag C-254/95 P, Parlamentet mod Innamorati, Sml. I, s. 3423, præmis 23 og 24.

Retten, 23. januar 2003, sag T-53/00, Angioli mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 13, og II, s. 73, præmis 67, 27. marts 2003, sag T-33/00, Martínez Páramo m.fl. mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 105, og II, s. 541, præmis 43 og 44, og 19. februar 2004, sag T-19/03, Konstantopoulou mod Domstolen, Sml. Pers. I-A, s. 25, og II, s. 107, præmis 27, 32 og 33.

5.      Henset til det vide skøn, som udvælgelseskomitéen råder over ved bedømmelsen af resultaterne af prøverne, kan den ikke være forpligtet til, når den begrunder, hvorfor en ansøger ikke har fået adgang til en prøve, nærmere at angive, hvilke af ansøgerens svar der var fundet at være utilstrækkelige, eller til at forklare, hvorfor disse svar var fundet utilstrækkelige.

Den begrundelsespligt, der påhviler en udvælgelseskomité, der har meddelt ansøgeren såvel den karakter, der er opnået ved en skriftlig prøve, som en kopi af selve prøven, samt evalueringsskemaet vedrørende denne prøve, af hvilket skema den pågældende kan udlede de bedømmelseskriterier, som udvælgelseskomitéen har fastlagt, og få kendskab til dens bedømmelse for så vidt angår kvaliteten af præstationen efter de parametre, der tidligere er blevet fastlagt, er således opfyldt.

(jf. præmis 79, 82 og 84)

Henvisning til:

Retten, Konstantopoulou mod Domstolen, præmis 34.

6.      Fremgangsmåden ved ansættelse af tjenestemænd ved Fællesskaberne er udelukkende underlagt vedtægtens bestemmelser og de akter, der er udstedt til dens gennemførelse. Under disse omstændigheder kan en ansøger ikke med føje påberåbe sig, at en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité er i strid med national ret.

(jf. præmis 88 og 89)