Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

4. september 2008

Kohtuasi F‑147/06

Adriana Dragoman

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Suulisele katsele mittelubamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Dragoman nõuab komisjoni 27. oktoobri 2006. aasta otsuse avaliku konkursi EPSO/AD/44/06 rumeenia keele juristide-lingvistide (palgaaste AD 7) reservnimekirja koostamiseks tühistamist, millega talle anti kirjalikul b katsel neljakümnest punktist kaheksateist, ning ühtlasi komisjoni 29. novembri 2006. aasta otsuse, millega jäetakse rahuldamata tema uuesti läbivaatamise taotlus, tühistamist.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Kumbki pool kannab tema enda kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Töökorraldus

2.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Koosseis – Liikmete kvalifikatsioon selleks et hinnata katseid objektiivselt

(Personalieeskirjad, III lisa artikkel 3)

3.      Ametnikud – Konkurss – Ühenduse institutsioonide kohustus tagada kõikidele kandidaatidele katsete rahulik ja nõuetekohane toimumine

4.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Kandidatuuri tagasilükkamine – Põhjendamiskohustus – Ulatus – Menetluse konfidentsiaalsusest kinnipidamine

(EÜ artikkel 253; Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik; III lisa artikkel 6)

5.      Ametnikud – Konkurss – Kandidaatide sobivuse hindamine – Konkursikomisjoni kaalutlusõigus – Sobivate kandidaatide loetellu kandmata jätmise otsus – Põhjendamiskohustus – Ulatus

(Personalieeskirjad, III lisa)

6.      Ametnikud – Töölevõtmine – Kohaldatavad eeskirjad – Siseriiklikule õigusele tuginemise võimalus – Väljajätmine

1.      Ükski personalieeskirjade säte ei keela konkursikomisjonil kasutada prantsuse keelt töökeelena.

(vt punktid 43 ja 44)

2.      Konkursikomisjon peab selleks, et ta oleks moodustatud vastavalt personalieeskirjade ja selle III lisa artikli 3 nõuetele, olema moodustatud viisil, mis tagab kandidaatide objektiivse hindamise katsetel, arvestades eeldatavaid ametialaseid võimeid.

Hindajate kirja- ja lauseehitusvead kirjaliku katse hindamislehel ei saa iseenesest, ning arvestades konkursikomisjoni liikmetel lasuvat survet rohkearvulise osavõtu korral, seada kahtluse alla komisjoni liikmete ametialaseid võimeid ja objektiivsust.

(vt punktid 49 ja 52)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 13. september 2001, kohtuasi T‑160/99: Svantesson jt vs. nõukogu (EKL AT 2001, lk I‑A‑175 ja II‑799, punkt 32).

3.      Ühenduse institutsioonide ülesanne on hea halduse ja võrdse kohtlemise põhimõtete kohaselt tagada kõikidele kandidaatidele katsete võimalikult rahulik ja nõuetekohane toimumine. Seetõttu on administratsioon kohustatud hoolitsema konkursi hea korralduse eest.

Konkursikomisjoni koosseisu avaldamine kolm päeva enne katsete algust – konkursiteates ettenähtud ligikaudse viieteistkümne päeva asemel – ei saa muuta siiski õigusvastaseks komisjoni otsust anda kindel hinne kandidaadile, kes ei tõenda, et kui ta oleks teadnud komisjoni koosseisu nimetatud teates ettenähtud tähtaja jooksul, siis oleks hinne võinud olla teistsugune.


(vt punktid 67–69)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 3. märts 1993, kohtuasi T‑44/92: Delloye jt vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑221, punkt 24 ); 9. november 1999, kohtuasi T‑102/98: Papadeas vs. Regioonide komitee (EKL AT 1999, lk I‑A‑211 ja II‑1091, punkt 68).

4.      EÜ artiklis 253 ja personalieeskirjade artikli 25 teises lõigus sätestatud ebasoodsa otsuse põhjendamiskohustuse eesmärk on ühelt poolt anda huvitatud isikule vajalikke viiteid, et viimasel oleks võimalik kindlaks teha, kas otsus on põhjendatud või mitte, ning teiselt poolt võimaldada otsuse kohtulikku kontrolli.

Mis puudutab konkursikomisjoni tehtud otsuseid, siis tuleb see põhjendamiskohustus ühitada personalieeskirjade III lisa artiklis 6 ette nähtud konkursikomisjoni menetluse konfidentsiaalsuse järgimisega. Selle konfidentsiaalsuse eesmärk on tagada konkursikomisjonide sõltumatus ja nende töö objektiivsus, kaitstes neid igasuguste väliste sekkumiste ja survete eest, ükskõik kas need tulevad ühenduse administratsiooni enda, asjaomaste kandidaatide või kolmandate isikute poolt. Selle konfidentsiaalsuse järgimisega on vastuolus konkursikomisjoni üksikliikmete hoiakute avalikustamine ning kandidaate puudutavate isiklike või võrdlevate hinnangutega seotud teabe avaldamine.

Arvestades konkursikomisjoni menetluse konfidentsiaalsust, kujutab erinevatel katsetel saadud hinnete avalikustamine endast konkursikomisjoni otsuste piisavat põhjendust. Selline põhjendus ei kahjusta kandidaatide õigusi. See võimaldab neil teada saada väärtushinnangut, kuidas hinnati nende sooritusi ja vajaduse korral kontrollida, kas nad ei ole tegelikult saanud sellist punktisummat, mis on konkursiteates ette nähtud teatud või kõikidele katsetele pääsemiseks.


(vt punktid 75–78)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. november 1981, kohtuasi 195/80: Michel vs. parlament, EKL 1981, lk 2861, punkt 22 ; 4. juuli 1996, kohtuasi C‑254/95 P: parlament vs. Innamorati, EKL 1996, lk I‑3423, punktid 23 ja 24

Esimese Astme Kohus: 23. jaanuar 2003, kohtuasi T‑53/00: Angioli vs. komisjon, EKL AT 2003, lk I‑A‑13 ja II‑73, punkt 67; 27. märts 2003, kohtuasi T‑33/00: Martínez Páramo jt vs. komisjon, EKL AT 2003, lk I‑A‑105 ja II‑541, punktid 43 ja 44; 19. veebruar 2004, kohtuasi T‑19/03: Konstantopoulou vs. Euroopa Kohus, EKL AT 2004, lk I‑A‑25 ja II‑107, punktid 27, 32 ja 33

5.      Silmas pidades konkursikomisjoni laia kaalutlusõigust katsete tulemuste hindamisel, ei ole komisjon kohustatud – põhjendades oma otsust mitte lubada kandidaat katsele – välja tooma neid kandidaadi vastuseid, mida peeti ebapiisavaks või selgitama, miks neid vastuseid peeti ebapiisavaks.

Seega on konkursikomisjon oma põhjendamiskohustuse täitnud siis, kui ta on kandidaati teavitanud kirjalikus katses saadud hindest ning võimaldanud tal tutvuda kirjaliku katse koopiaga ja selle hindamislehega, millest kandidaat võib välja lugeda komisjoni kasutatud hindamiskriteeriumid ning teada saada komisjoni hinnangut tema töö kvaliteedi kohta eelnevalt määratud kriteeriumide alusel.

(vt punktid 79, 82 ja 84)

Viited:

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Konstantopoulou vs. Euroopa Kohus, punkt 34

6.      Ühenduse ametnike töölevõtmise menetluse suhtes kehtivad üksnes personalieeskirjade ja selle rakendusaktide sätted. Neil asjaoludel ei saa kandidaat konkursikomisjoni otsust vaidlustades tulemuslikult tugineda asjaolule, et komisjon on rikkunud siseriiklikku õigust.

(vt punktid 88 ja 89)