Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä syyskuuta 2008

Asia F-147/06

Adriana Dragoman

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Päätös olla hyväksymättä hakijaa suulliseen kokeeseen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Dragoman vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan varallaololuettelon laatimiseksi romaniankielisten juristi-lingvistien (AD 7) palvelukseen ottamista varten järjestetyn avoimen kilpailun EPSO/AD/44/06 valintalautakunnan 27.10.2006 tekemän päätöksen, jolla hänelle myönnettiin arvosana 18/40 kirjallisesta kokeesta b) sekä kumoamaan valintalautakunnan 29.11.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa asian uudelleen käsittelystä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Työskentelyn järjestäminen

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Kokoonpano – Jäsenten pätevyys arvioida objektiivisesti valintakokeita

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 3 artikla)

3.      Virkamiehet – Kilpailu – Yhteisön toimielinten velvollisuus taata kaikille hakijoille valintakokeiden rauhallinen ja säännönmukainen kulku

4.      Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Hakemuksen hylkääminen – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Työskentelyn salaisuuden säilyttäminen

(EY 253 artikla; henkilöstösääntöjen 25 artiklan toinen kohta; liitteessä III oleva 6 artikla)

5.      Virkamiehet – Kilpailu – Hakijoiden soveltuvuuden arviointi – Valintalautakunnan harkintavalta – Päätös, jolla hakija jätettiin merkitsemättä soveltuvien hakijoiden luetteloon – Perusteluvelvollisuuden laajuus

(Henkilöstösääntöjen liite III)

6.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Sovellettavat oikeussäännöt – Kansalliseen oikeuteen ei voida vedota

1.      Yhdessäkään henkilöstösääntöjen säännöksessä ei kielletä valintalautakuntaa käyttämästä työkielenä ranskaa.

(ks. 43 ja 44 kohta)

2.      Jotta valintalautakunnan kokoonpano olisi henkilöstösääntöjen säännösten ja sen liitteessä III olevan 3 artiklan mukainen, sen kokoonpanolla on taattava kilpailun hakijoiden suoritusten objektiivinen arviointi edellytettyihin ammatillisiin taitoihin nähden.

Korjaajien kirjoitus- ja lauseopilliset virheet kirjallisen kokeen arviointilomakkeessa eivät voi luonteensa vuoksi saattaa valintalautakunnan jäsenten ammattitaitoa ja objektiivisuutta epäilyksenalaisiksi, kun otetaan huomioon lukuisia osallistujia käsittävän kilpailun valintalautakunnan jäsenille asetetut velvoitteet.

(ks. 49 ja 52 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑160/99, Svantesson ym. v. neuvosto, 13.9.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑175 ja II‑799, 32 kohta).

3.      Yhteisön toimielinten on hyvän hallinnon periaatteen ja yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla taattava kaikille kilpailun hakijoille mahdollisimman rauhallinen ja säännönmukainen valintakokeiden kulku. Tässä tarkoituksessa hallinnon on huolehdittava kilpailun moitteettomasta järjestämisestä.

Valintalautakunnan kokoonpanon julkaiseminen kolme päivää ennen valintakokeiden alkamista kilpailuilmoituksessa mainittujen noin 15 päivän sijaan ei kuitenkaan tee lainvastaista valintalautakunnan päätöksestä, jolla myönnetään tietty arvosana hakijalle, joka ei ole osoittanut, että arvosana olisi voinut olla toinen, jos hän olisi saanut tietää valintalautakunnan kokoonpanosta kilpailuilmoituksessa mainitussa ajassa.

(ks. 67–69 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑44/92, Delloye ym. v. komissio, 3.3.1993 (Kok. 1993, s. II‑221, 24 kohta) ja asia T‑102/98, Papadeas v. alueiden komitea, 9.11.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑211 ja II‑1091, 68 kohta).

4.      EY 253 artiklassa määrätyn ja henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisessa kohdassa säädetyn velvollisuuden, jonka mukaan asianomaiselle vastainen toimi on perusteltava, tarkoituksena on antaa asianomaiselle henkilölle tarvittavat tiedot sen selvittämiseksi, onko päätös perusteltu, ja mahdollistaa sen tuomioistuinvalvonta.

Kilpailun valintalautakunnan tekemien päätösten osalta tämä perusteluvelvollisuus on sovitettava yhteen valintalautakunnan työskentelyn salaisen luonteen kanssa, josta säädetään henkilöstösääntöjen liitteessä III olevassa 6 artiklassa. Tämän salaisuuden tarkoituksena on taata kilpailun valintalautakuntien työskentelyn riippumattomuus ja objektiivisuus suojaamalla niitä kaikilta sellaisilta ulkoisilta asiaan puuttumisilta ja paineilta, jotka voivat olla lähtöisin yhteisön hallintokoneistosta itsestään, kyseisiltä hakijoilta tai kolmansilta tahoilta. Salaisuuden säilyttäminen on siten vastoin valintalautakuntien jäsenten henkilökohtaisten kannanottojen ja hakijoiden luonteeltaan henkilökohtaiseen tai vertailevaan arviointiin liittyvien seikkojen paljastamista.

Valintalautakunnan työskentelyn salainen luonne huomioon ottaen eri valintakokeissa saatujen arvosanojen ilmoittaminen on riittävä perustelu valintalautakunnan päätöksille. Tällainen perustelu ei loukkaa hakijoiden oikeuksia. Se antaa heille mahdollisuuden saada tietoonsa heidän suorituksistaan tehdyn arvioinnin ja tarvittaessa tarkistaa, että he eivät ole tosiaankaan saaneet kilpailuilmoituksessa edellytettyä pistemäärää tullakseen hyväksytyiksi tietyissä kokeissa tai kaikissa kokeissa.

(ks. 75–78 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 195/80, Michel v. parlamentti, 26.11.1981 (Kok. 1981, s. 2861, 22 kohta) ja asia C‑254/95 P, parlamentti v. Innamorati, 4.7.1996 (Kok. 1996, s. I‑3423, 23 ja 24 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑53/00, Angioli v. komissio, 23.1.2003 (Kok. H. 2003, s. I‑A‑13 ja II‑73, 67 kohta); asia T‑33/00, Martínez Páramo ym. v. komissio, 27.3.2003 (Kok. H. 2003, s. I‑A‑105 ja II‑541, 43 ja 44 kohta) ja asia T‑19/03, Konstantopoulou v. yhteisöjen tuomioistuin, 19.2.2004 (Kok. H. 2004, s. I‑A‑25 ja II‑107, 27, 32 ja 33 kohta).

5.      Kun otetaan huomioon valintalautakunnan laaja harkintavalta sen arvioidessa valintakokeiden tuloksia, sen ei tarvitse perustellessaan päätöstä olla hyväksymättä hakijaa kokeeseen täsmentää mitä hakijan vastauksia on pidetty riittämättöminä, tai selittää, miksi näitä vastauksia on pidetty riittämättöminä.

Näin ollen valintalautakunta täyttää sille asetetun perusteluvelvollisuuden, kun se ilmoittaa hakijalle kirjallisesta kokeesta myönnetyn arvosanan ja toimittaa jäljennöksen itse kokeesta sekä tätä koetta koskevan arviointilomakkeen, jonka avulla hakija voi selvittää valintalautakunnan hyväksymät arviointiperusteet ja saada tietoonsa sen arvioinnin suorituksen laadusta aikaisemmin vahvistettujen kriteerien perusteella.

(ks. 79, 82 ja 84 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Konstantopoulou v. yhteisöjen tuomioistuin, 34 kohta.

6.      Yhteisön virkamiesten palvelukseenottomenettelyyn sovelletaan yksinomaan henkilöstösääntöjen säännöksiä ja sen soveltamissäännöksiä. Näissä olosuhteissa hakija ei voi tehokkaasti vedota valintalautakunnan päätöstä vastaan siihen, että valintalautakunta on rikkonut jotakin kansallista oikeutta.

(ks. 88 ja 89 kohta)