Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 4 d.

Byla F‑147/06

Adriana Dragoman

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neleidimas laikyti egzamino žodžiu“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo A. Dragoman prašo panaikinti atviro konkurso EPSO/AD/44/06, skirto teisininkų lingvistų (AD 7), kurių pagrindinė kalba rumunų, rezervo sąrašui sudaryti, atrankos komisijos 2006 m. spalio 27 d. sprendimą, kuriuo jai skiriami 18 balų iš 40 už egzaminą raštu (testas b), ir atrankos komisijos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimą, kuriuo atmetamas jos prašymas išnagrinėti iš naujo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Darbo organizavimas

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Sudėtis – Narių kvalifikacija, užtikrinanti objektyvų egzaminų vertinimą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 3 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Konkursas – Bendrijos institucijų pareiga visiems kandidatams užtikrinti skaidrų ir tinkamą egzaminų organizavimą

4.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidatūros atmetimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Darbų slaptumo užtikrinimas

(EB 253 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa ir III priedo 6 straipsnis)

5.      Pareigūnai – Konkursas – Kandidatų tinkamumo vertinimas – Atrankos komisijos diskrecija – Sprendimas neįtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedas)

6.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Taikytinos nuostatos – Galimybė remtis nacionaline teise – Netaikymas

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatais nedraudžiama atrankos komisijai darbo kalba pasirinkti prancūzų kalbą.

(žr. 43 ir 44 punktus)

2.      Konkurso atrankos komisija pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ir jų III priedo 3 straipsnį turi būti sudaryta taip, kad būtų užtikrintas objektyvus kandidatų egzaminų rezultatų vertinimas atsižvelgiant į reikalaujamus profesinius sugebėjimus.

Dėl rašybos ir sintaksės klaidų, kurias vertintojai padarė egzamino raštu vertinimo lentelėje, negalima, atsižvelgiant į jų pobūdį ir įtampą, kurią atrankos komisijos nariai patiria dėl didelio dalyvių skaičiaus, suabejoti atrankos komisijos narių kvalifikacija ir objektyvumu.

(žr. 49 ir 52 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo Svantesson ir kt. prieš Tarybą, T‑160/99, Rink. VT p. I‑A‑175 ir II‑799, 32 punktas.

3.      Bendrijos institucijos, remdamosi gero administravimo ir vienodo požiūrio principais, privalo užtikrinti visiems konkurso dalyviams kuo skaidresnį ir tinkamesnį egzaminų organizavimą. Šiuo tikslu administracija privalo rūpintis tinkamu konkurso organizavimu.

Tačiau atrankos komisijos sudėties paskelbimas iki egzaminų pradžios likus trims, o ne penkiolikai dienų, kaip tai numatyta pranešime apie konkursą, turi įtakos atrankos komisijos sprendimo skirti kandidatui konkretų įvertinimą balais teisėtumui tik tuomet, kai jis įrodo, kad jeigu apie atrankos komisijos sudėtį jis būtų sužinojęs iki minėtame pranešime apie konkursą nustatyto termino, jis būtų galėjęs gauti kitokį įvertinimą balais.

(žr. 67–69 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. kovo 3 d. Sprendimo Delloye ir kt. prieš Komisiją, T‑44/92, Rink. p. II‑221, 24 punktas; 1999 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Papadeas prieš Regionų komitetą, T‑102/98, Rink. VT p. I‑A‑211 ir II‑1091, 68 punktas.

4.      EB 253 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antroje pastraipoje numatytos pareigos motyvuoti asmens nenaudai priimtą sprendimą tikslas yra, pirma, pateikti suinteresuotajam asmeniui reikalingą informaciją, kad jis žinotų, ar sprendimas yra pagrįstas, ir, antra, sudaryti galimybę atlikti jo teisminę kontrolę.

Konkurso atrankos komisijos priimtų sprendimų atžvilgiu ši pareiga motyvuoti turi būti derinama su slaptumo, kuris privalomas atrankos komisijos darbui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnį, užtikrinimu. Šis slaptumas buvo įtvirtintas siekiant užtikrinti atrankos komisijų nepriklausomumą ir jų darbo objektyvumą, apsaugant jas nuo bet kokio pačios Bendrijos administracijos, suinteresuotųjų kandidatų ar trečiųjų asmenų išorės kišimosi ir spaudimo. Todėl užtikrinant šį slaptumą draudžiama platinti atskirų atrankos komisijos narių nuomones ir atskleisti bet kokią informaciją apie asmeninį arba lyginamąjį kandidatų vertinimą.

Kadangi turi būti užtikrinamas atrankos komisijų darbo slaptumas, informavimas apie per įvairius egzaminus skirtus balus yra pakankamas atrankos komisijos sprendimų motyvavimas. Toks motyvavimas nepažeidžia kandidatų teisių. Jis leidžia jiems susipažinti su jų rezultatų įvertinimu ir prireikus patikrinti, ar jie iš tiesų negavo pranešime apie konkursą reikalaujamo įvertinimo balais, suteikiančio teisę dalyvauti tam tikruose arba visuose egzaminuose.

(žr. 75–78 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. lapkričio 26 d. Sprendimo Michel prieš Parlamentą, 195/80, Rink. p. 2861, 22 punktas; 1996 m. liepos 4 d. Sprendimo Parlamentas prieš Innamorati, C‑254/95 P, Rink. p. I‑3423, 23 ir 24 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m.. sausio 23 d. Sprendimo Angioli prieš Komisiją, T‑53/00, Rink. VT p. I‑A‑13 ir II‑73, 67 punktas; 2003 m. kovo 27 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją, T‑33/00, Rink. VT p. I‑A‑105 ir II‑541, 43 ir 44 punktai; 2004 m. vasario 19 d. Sprendimo Konstantopoulou prieš Teisingumo Teismą, T‑19/03, Rink. VT p. I‑A‑25 ir II‑107, 27, 32 ir 33 punktai.

5.      Atsižvelgiant į tai, kad konkurso atrankos komisija turi didelę diskreciją vertinti konkurso egzaminų rezultatus, motyvuodama savo sprendimą neleisti laikyti egzamino, ji neprivalo patikslinti, kurie kandidato atsakymai buvo įvertinti kaip nepakankami, ar paaiškinti, kodėl šie atsakymai buvo įvertinti kaip nepakankami.

Todėl konkurso atrankos komisija įvykdė jai numatytą pareigą motyvuoti, jeigu informavo kandidatą apie už egzaminą raštu skirtą įvertinimą balais, pateikė jam paties testo kopiją bei su šiuo egzaminu susijusią vertinimo lentelę, leidžiančią jam nustatyti atrankos komisijos taikytus vertinimo kriterijus ir sužinoti jo rezultatų kokybinį vertinimą pagal iš anksto nustatytus parametrus.

(žr. 79, 82 ir 84 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Konstantopoulou prieš Teisingumo Teismą 34 punktas.

6.      Bendrijos pareigūnų įdarbinimo procedūrai taikomos tik Pareigūnų tarnybos nuostatų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nuostatos. Tokiomis aplinkybėmis atrankos komisijos sprendimo atžvilgiu kandidatas negali veiksmingai remtis tuo, kad atrankos komisija pažeidė nacionalinę teisę.

(žr. 88 ir 89 punktus)