Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 4. septembrī

Lieta F‑147/06

Adriana Dragoman

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana pie mutvārdu pārbaudījuma

Priekšmets: Prasība, kas iesniegta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Dragomane [A. Dragoman] lūdz atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/44/06, lai izveidotu rezerves sarakstu rumāņu valodas juristu lingvistu (AD 7) pieņemšanai darbā, atlases komisijas 2006. gada 27. oktobra lēmumu, ar kuru prasītājai rakstveida pārbaudījumā b) tiek piešķirti 18 punkti no 40 , kā arī atcelt atlases komisijas 2006. gada 29. novembra lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītājas pārskatīšanas lūgums.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Darba organizācija

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Sastāvs – Locekļu kvalifikācija objektīvai pārbaudījumu novērtēšanai

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 3. pants)

3.      Ierēdņi – Konkurss – Kopienu iestāžu pienākums nodrošināt visiem kandidātiem pārbaudījumu vienmērīgu un pienācīgu norisi

4.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Kandidatūras noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērojamība – Sēžu aizklātības ievērošana

(EKL 253. pants; Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa; III pielikuma 6. pants)

5.      Ierēdņi – Konkurss – Kandidātu spēju novērtējums – Atlases komisijas rīcības brīvība – Lēmums neiekļaut piemēroto kandidātu sarakstā – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

6.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Piemērojamās tiesību normas – Iespēja atsaukties uz valsts tiesībām – Izslēgšana

1.      Neviena Civildienesta noteikumu norma neaizliedz konkursa atlases komisijai izmantot franču valodu kā darba valodu.

(skat. 43. un 44. punktu)

2.      Lai konkursa atlases komisija būtu veidota atbilstoši Civildienesta noteikumiem un to III pielikuma 3. pantam, tās sastāvam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu objektīvu kandidātu snieguma novērtējumu pārbaudījumos saistībā ar nepieciešamajām profesionālajām iemaņām.

Ortogrāfijas un sintakses kļūdas, ko labotāji pieļāvuši rakstveida pārbaudījuma vērtējuma lapā, pēc to būtības un ņemot vērā slodzi, kāda ir atlases komisijas locekļiem konkursos, kuros ir liels skaits dalībnieku, neļauj apšaubīt atlases komisijas locekļu profesionālās spējas un objektivitāti.

(skat. 49. un 52. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 13. septembris, T‑160/99 Svantesson u.c./Padome, Recueil FP, I‑A‑175. un II‑799. lpp., 32. punkts.

3.      Kopienu iestādēm saskaņā ar labas pārvaldības un vienlīdzīgas attieksmes principu visiem konkursa kandidātiem ir jānodrošina vienmērīga un pienācīga pārbaudījumu norise. Šādā nolūkā administrācijai ir jānodrošina laba konkursa organizācija.

Tomēr konkursa atlases komisijas sastāva publicēšana trīs dienas pirms pārbaudījumu sākuma paziņojumā par konkursu paredzēto aptuveni 15 dienu vietā nevar padarīt nelikumīgu atlases komisijas lēmumu piešķirt noteiktu novērtējumu kandidātam, kurš nav pierādījis, ka, ja viņam atlases komisijas sastāvs būtu bijis zināms šajā paziņojumā paredzētajā termiņā, iegūtais vērtējums varētu būt atšķirīgs.

(skat. 67.–69. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 3. marts, T‑44/92 Delloye u.c../Komisija, Recueil, II‑221. lpp., 24. punkts; 1999. gada 9. novembris, T‑102/98 Papadeas/Reģionu komiteja, Recueil FP, I‑A‑211. un II‑1091. lpp., 68. punkts.

4.      EKL 253. pantā un Civildienesta noteikumu 25. panta otrajā daļā paredzētā pienākuma norādīt pamatojumu nelabvēlīgam lēmumam mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieinteresētajai personai nepieciešamās norādes, lai tā zinātu, vai lēmums ir pamatots, un, otrkārt, sniegt iespēju to pārbaudīt tiesā.

Attiecībā uz konkursa atlases komisijas pieņemtiem lēmumiem šis pienākums norādīt pamatojumu ir jāsaskaņo ar atlases komisijas sēžu aizklātības ievērošanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. punktu. Šī aizklātība tika ieviesta, lai nodrošinātu konkursa atlases komisiju neatkarību un to sēžu objektivitāti, tādējādi aizsargājot atlases komisijas no jebkādas ārējas iejaukšanās un spiediena neatkarīgi no tā, vai to dara pati Kopienu administrācija, ieinteresētie kandidāti vai trešās personas. Šīs aizklātības nodrošināšana liedz izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai izpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar personiska rakstura vai salīdzinošu novērtējumu saistībā ar kandidātiem.

Ņemot vērā aizklātību, kam jāvalda atlases komisijas darbā, dažādos pārbaudījumos saņemtā vērtējuma paziņošana ir pietiekams atlases komisijas lēmumu pamatojums. Šāds pamatojums neapdraud kandidātu tiesības. Tas ļauj viņiem uzzināt vērtējumu, kāds ticis dots viņu sniegumam, un vajadzības gadījumā pārliecināties, ka viņi faktiski nav ieguvuši paziņojumā par konkursu prasīto punktu skaitu, lai tiktu pielaisti pie atsevišķiem vai pie visiem pārbaudījumiem.

(skat. 75.–78. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, Recueil, 2861. lpp., 22. punkts; 1996. gada 4. jūlijs, C‑254/95 P Parlaments/Innamorati, Recueil, I‑3423. lpp., 23. un 24. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 23. janvāris, T‑53/00 Angioli/Komisija, Recueil FP, I‑A‑13. un II‑73. lpp., 67. punkts; 2003. gada 27. marts, T‑33/00 Martínez Páramo u.c../Komisija, Recueil FP, I‑A‑105. un II‑541. lpp., 43. un 44. punkts; 2004. gada 19. februāris, T‑19/03 Konstantopoulou/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑25. un II‑107. lpp., 27., 32. un 33. punkts.

5.      Ņemot vērā plašo rīcības brīvību, kāda konkursa atlases komisijai ir pārbaudījumu rezultātu vērtēšanā, tai nav pienākuma, pamatojot savu lēmumu nepielaist kandidātu pie pārbaudījuma, precizēt tās kandidāta atbildes, kuras tikušas novērtētas kā nepietiekamas, vai paskaidrot, kāpēc šīs atbildes tikušas novērtētas kā nepietiekamas.

Tādējādi atlases komisija ir izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu, ja tā kandidātam ir nosūtījusi gan rakstveida pārbaudījumā saņemto novērtējumu, gan paša pārbaudījuma kopiju, kā arī vērtējuma lapu par šo pārbaudījumu, no [vērtējuma] lapas ļaujot kandidātam uzzināt atlases komisijas izmantotos vērtēšanas kritērijus un uzzināt savu novērtējumu attiecībā uz snieguma kvalitāti saskaņā ar iepriekš noteiktajiem kritērijiem.

(skat. 79., 82. un 84. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: Konstantopoulou/Tiesa, minēts iepriekš, 34. punkts.

6.      Kopienu ierēdņu pieņemšana darbā ir pakārtota vienīgi Civildienesta noteikumiem un to piemērošanai pieņemtajiem noteikumiem. Šādos apstākļos kandidāts attiecībā uz konkursa atlases komisijas lēmumu nevar pienācīgi atsaukties uz atlases komisijas izdarītu valsts tiesību pārkāpumu.

(skat. 88. un 89. punktu)