Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 4 września 2008 r.

Sprawa F-147/06

Adriana Dragoman

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niedopuszczenie do egzaminu ustnego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Dragoman żąda stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/44/06 mającego na celu utworzenie rezerwy kadrowej prawników lingwistów (AD 7), których głównym językiem jest język rumuński, z dnia 27 października 2006 r., przyznającej skarżącej z egzaminu pisemnego b) ocenę 18 punktów na 40 możliwych oraz stwierdzenia nieważności odmownej decyzji komisji konkursowej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Organizacja pracy

2.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Skład – Kwalifikacje członków do obiektywnej oceny egzaminów

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 3)

3.      Urzędnicy – Konkurs – Obowiązek zapewnienia przez instytucje wspólnotowe wszystkim kandydatom niezakłóconego i prawidłowego przebiegu egzaminów

4.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Odrzucenie kandydatury – Obowiązek uzasadnienia – Zakres – Przestrzeganie tajności prac

(art. 253 WE; regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi; załącznik III, art. 6)

5.      Urzędnicy – Konkurs – Ocena przydatności kandydatów – Uznanie przysługujące komisji konkursowej – Decyzja o niewpisaniu na listę odpowiednich kandydatów – Obowiązek uzasadnienia – Zakres

(regulamin pracowniczy, załącznik III)

6.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Właściwe przepisy – Możliwość powołania się na prawo krajowe – Wyłączenie

1.      Żaden przepis regulaminu pracowniczego nie zabrania komisji konkursowej używać języka francuskiego jako języka roboczego.

(zob. pkt 43, 44)

2.      Aby komisja konkursowa była ustanowiona zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego oraz art. 3 załącznika III do tego regulaminu, winna być utworzona w taki sposób, by zapewnić obiektywną ocenę wyników kandydatów w trakcie egzaminów z punktu widzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Błędy ortograficzne i składniowe popełnione przez osoby oceniające prace w karcie oceny egzaminu pisemnego przez sam swój charakter i zważywszy na ograniczenia ciążące na członkach komisji konkursowej konkursu z udziałem dużej liczby kandydatów nie pozwalają podać w wątpliwość kwalifikacji zawodowych i obiektywizmu członków tej komisji.

(zob. pkt 49, 52)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑160/99 Svantesson i in. przeciwko Radzie, 13 września 2001 r., RecFP s. I‑A‑175, II‑799, pkt 32

3.      W oparciu o zasadę dobrej administracji i równego traktowania instytucje wspólnotowe są zobowiązane zapewnić wszystkim kandydatom biorącym udział w konkursie możliwie najspokojniejszy i najbardziej prawidłowy przebieg egzaminów. W tym celu administracja winna czuwać nad dobrą organizacją konkursu.

Jednak ogłoszenie składu komisji konkursowej na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów, zamiast około piętnastu dni przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie, nie może powodować niezgodności z prawem decyzji komisji konkursowej o przyznaniu określonej oceny kandydatowi, który nie wykazał, że gdyby znał skład komisji konkursowej w terminie przewidzianym w tym ogłoszeniu, to mógłby otrzymać inną ocenę.

(zob. pkt 67–69)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑44/92 Delloye i in. przeciwko Komisji, 3 marca 1993 r., Rec. s. II‑221, pkt 24; sprawa T‑102/98 Papadeas przeciwko Komitetowi Regionów, 9 listopada 1999 r., RecFP s. I‑A‑211, II‑1091, pkt 68

4.      Uzasadnienie decyzji niekorzystnej, o którym mowa w art. 253 WE i art. 25 akapit drugi regulaminu pracowniczego, ma na celu zapewnienie zainteresowanej osobie informacji koniecznych do stwierdzenia, czy decyzja jest zasadna, i umożliwienie przeprowadzenia jej kontroli sądowej.

Jeżeli chodzi o decyzje podjęte przez komisję konkursową, obowiązek uzasadnienia trzeba pogodzić z przestrzeganiem tajności prac komisji w oparciu o art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego. Tajność ta została wprowadzona w celu zagwarantowania niezależności komisji konkursowej i obiektywizmu jej pracy, poprzez objęcie jej ochroną przed wszelkimi ingerencjami i naciskami zewnętrznymi, pochodzącymi czy to od samej administracji wspólnotowej, czy od zainteresowanych kandydatów, czy też od osób trzecich. Jej przestrzeganie nie pozwala zatem na ujawnienie ani poglądów poszczególnych członków komisji, ani szczegółów dotyczących ocen o charakterze osobistym lub porównawczym kandydatów.

Z uwagi na tajny charakter prac komisji konkursowej udostępnienie ocen otrzymanych z poszczególnych egzaminów stanowi wystarczające uzasadnienie decyzji komisji konkursowej. Uzasadnienie tego rodzaju nie narusza praw kandydatów. Pozwala ono zapoznać się im z oceną wartościującą, która została wystawiona w odniesieniu do ich wyników, a także sprawdzić, w razie potrzeby, że faktycznie nie otrzymali liczby punktów wymaganej w ogłoszeniu o konkursie do dopuszczenia ich do niektórych egzaminów lub do egzaminów w ogóle.

(zob. pkt 75–78)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 195/80 Michel przeciwko Parlamentowi, 26 listopada 1981 r., Rec. s. 2861, pkt 22; sprawa C‑254/95 P Parlament przeciwko Innamoratiemu, 4 lipca 1996 r., Rec. s. I‑3423, pkt 23, 24

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑53/00 Angioli przeciwko Komisji, 23 stycznia 2003 r., RecFP s. I‑A‑13, II‑73, pkt 67; sprawa T‑33/00 Martínez Páramo i in. przeciwko Komisji, 27 marca 2003 r., RecFP s. I‑A‑105, II‑541, pkt 43, 44; sprawa T‑19/03 Konstantopoulou przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 19 lutego 2004 r., RecFP s. I‑A‑25, II‑107, pkt 27, 32, 33

5.      Zważywszy na szeroki zakres uznania, jaki przysługuje komisji konkursowej przy ocenie wyników egzaminów konkursu, komisja nie jest zobowiązana przy uzasadnianiu decyzji o niedopuszczeniu kandydata do egzaminu do wskazania odpowiedzi kandydata, które uznano za niedostateczne lub wyjaśnienia, dlaczego odpowiedzi te uznano za niedostateczne.

Tym samym komisja konkursowa spełnia spoczywający na niej obowiązek uzasadnienia, jeśli przekazała kandydatowi zarówno ocenę uzyskaną przez niego podczas egzaminu pisemnego, jak i kopię samego egzaminu, jak również kartę oceny dotyczącą tego egzaminu, umożliwiającą kandydatowi rozróżnienie kryteriów oceny uwzględnianych przez komisję i poznanie jej oceny co do jakości pracy konkursowej według ustalonych z góry parametrów.

(zob. pkt 79, 82, 84)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Konstantopoulou przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, pkt 34

6.      Postępowanie w sprawie naboru urzędników wspólnotowych podlega wyłącznie przepisom regulaminu pracowniczego oraz aktom prawnym wydanym celem jego wykonania. W tych okolicznościach kandydat nie może skutecznie podnosić naruszenia prawa krajowego przez komisję konkursową w decyzji przez nią wydanej.

(zob. pkt 88, 89)