Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

4 septembrie 2008

Cauza F‑147/06

Adriana Dragoman

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcţie publică – Concurs general – Neadmitere la proba orală”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Dragoman solicită anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AD/44/06 de stabilire a unei liste de rezervă pentru recrutarea de jurişti lingvişti (AD 7) de limbă română din 27 octombrie 2006, prin care i se acorda o notă de 18/40 la proba scrisă b), precum și anularea deciziei comisiei de evaluare din 29 noiembrie 2006 de respingere a cererii sale de reexaminare

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Organizarea lucrărilor

2.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Componenţă – Calificarea membrilor pentru aprecierea obiectivă a lucrărilor

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 3)

3.      Funcționari – Concurs – Obligația instituțiilor comunitare de a asigura pentru toți candidații o desfășurare liniștită și legală a probelor

4.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Respingerea candidaturii – Obligația de motivare – Întindere – Respectarea secretului lucrărilor

(art. 253 CE; Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf; anexa III, art. 6)

5.      Funcționari – Concurs – Evaluarea aptitudinilor candidaților – Putere de apreciere a comisiei de evaluare – Decizie de neînscriere pe lista candidaților eligibili – Obligația de motivare – Întindere

(Statutul funcționarilor, anexa III)

6.      Funcționari – Recrutare – Norme aplicabile – Posibilitatea invocării dreptului național – Excludere

1.      Nicio prevedere din statut nu interzice unei comisii de evaluare a unui concurs să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru.

(a se vedea punctele 43 și 44)

2.      Pentru a fi constituită potrivit prevederilor statutului și articolului 3 din anexa III la acesta, o comisie de evaluare a unui concurs trebuie să fie compusă astfel încât să garanteze o apreciere obiectivă a performanței candidaților la examene în raport cu calitățile profesionale dorite.

Greșeli de ortografie și erori sintactice săvârșite de corectori în fișa de evaluare a unui examen scris nu permit, prin natura lor și ținând cont de constrângerile la care sunt supuși membrii comisiei de evaluare a unui concurs cu participare numeroasă, să fie puse sub semnul îndoielii capacitățile profesionale și obiectivitatea membrilor comisiei de evaluare.

(a se vedea punctele 49 și 52)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 13 septembrie 2001, Svantesson și alții/Consiliul, T‑160/99, RecFP, p. I‑A‑175 și II-799, punctul 32

3.      Revine instituțiilor comunitare, în temeiul principiilor bunei administrări și egalității de tratament, sarcina de a asigura pentru toți candidații la un concurs o desfășurare liniștită și legală, în cel mai înalt grad posibil, a examenelor. În acest scop, administrația este obligată să asigure buna organizare a concursului.

Cu toate acestea, publicarea compunerii unei comisii de evaluare a unui concurs cu 3 zile înainte de începerea examenelor, în loc de aproximativ 15 zile prevăzute de anunțul de concurs, nu poate determina nelegalitatea deciziei comisiei de evaluare de a acorda o anumită notă unui candidat care nu demonstrează că, dacă ar fi avut cunoștință de compunerea comisiei de evaluare în termenul prevăzut de anunțul menționat, nota obținută ar fi putut fi diferită.

(a se vedea punctele 67-69)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 3 martie 1993, Delloye și alții/Comisia, T‑44/92, Rec., p. II‑221, punctul 24; 9 noiembrie 1999, Papadeas/Comitetul Regiunilor, T‑102/98, RecFP, p. I‑A‑211 și II-1091, punctul 68

4.      Obligația de motivare a unei decizii care lezează, prevăzută la articolul 253 CE și la articolul 25 al doilea paragraf din statut, are ca scop, pe de o parte, să acorde persoanei interesate indicațiile necesare pentru a stabili dacă decizia este sau nu este întemeiată și, pe de altă parte, să facă posibil controlul jurisdicțional al acesteia.

În ceea ce privește deciziile adoptate de o comisie de evaluare a unui concurs, această obligație de motivare trebuie conciliată cu caracterul secret al lucrărilor comisiei, potrivit articolului 6 din anexa III la statut. Acest caracter secret a fost instituit pentru garantarea independenței comisiilor de evaluare ale concursurilor și a obiectivității lucrărilor lor, protejându‑le de orice ingerințe și presiuni exterioare, indiferent dacă provin de la însăși administrația comunitară, de la candidații interesați sau de la terți. Prin urmare, respectarea acestui secret se opune atât divulgării atitudinilor adoptate de membrii individuali ai comisiilor de evaluare, cât și dezvăluirii tuturor elementelor legate de aprecieri cu caracter personal sau comparativ referitoare la candidați.

Ținând cont de secretul care trebuie să caracterizeze lucrările comisiei de evaluare, comunicarea notelor obținute la diferitele examene constituie o motivare suficientă a deciziilor comisiei. O astfel de motivare nu lezează drepturile candidaților. Ea le permite să cunoască judecata de valoare referitoare la prestațiile lor și să verifice, dacă este cazul, că nu au obținut efectiv numărul de puncte cerut de anunțul de concurs pentru a fi admiși la anumite examene sau la toate examenele.

(a se vedea punctele 75-78)

Trimitere la:

Curte: 26 noiembrie 1981, Michel/Parlamentul European, 195/80, Rec., p. 2861, punctul 22; 4 iulie 1996, Parlamentul European/Innamorati, C‑254/95 P, Rec., p. I‑3423, punctele 23 și 24

Tribunalul de Primă Instanță: 23 ianuarie 2003, Angioli/Comisia, T‑53/00, RecFP, p. I‑A‑13 și II-73, punctul 67; 27 martie 2003, Martínez Páramo și alții/Comisia, T‑33/00, RecFP, p. I‑A‑105 și II-541, punctele 43 și 44; 19 februarie 2004, Konstantopoulou/Curtea de Justiție, T‑19/03, RecFP, p. I‑A‑25 și II-107, punctele 27, 32 și 33

5.      Având în vedere larga putere de apreciere de care dispune pentru evaluarea rezultatelor examenelor, comisia de evaluare a unui concurs nu este obligată, motivând decizia sa de a nu admite un candidat la un examen, să precizeze răspunsurile candidatului care au fost considerate insuficiente sau să explice din ce cauză au fost considerate insuficiente aceste răspunsuri.

Prin urmare, respectă obligația de motivare care îi revine comisia de evaluare care a comunicat candidatului atât nota obținută la un examen scris, cât și copia lucrării înseși, precum și fișa de evaluare referitoare la această lucrare, fișă ce permite candidatului să discearnă criteriile de evaluare reținute de comisie și să cunoască aprecierea acesteia privitoare la calitatea prestației în funcție de parametrii reținuți în prealabil.

(a se vedea punctele 79, 82 și 84)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Konstantopoulou/Curtea de Justiție, citată anterior, punctul 34

6.      Procedura de recrutare a funcționarilor comunitari este supusă numai prevederilor statutului și ale actelor adoptate în aplicarea sa. În aceste condiții, un candidat nu poate invoca în mod util împotriva unei decizii a unei comisii de evaluare a unui concurs o încălcare de către comisie a dreptului național.

(a se vedea punctele 88 și 89)